Interimschef
i hälsa, vård och omsorg

Med branschkunskap och lång erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg matchar vi rätt interimschef till ditt behov.

Interimschef

Interimschef från Acceptus


När du anlitar en interimschef från Acceptus får du en konsult med bred erfarenhet av chefs- och ledarskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Interimschefen är van att gå in i verksamheter vid akuta eller planerade förändringar. Chefsansvaret axlas från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upprätthållas utan avbrott i väntan på en ny chef.

En interimschef kan leda din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten, vid sjukskrivning eller när rekrytering av en ordinarie chef pågår.

Interimschef som förändringsledare

Ett annat vanligt interimschefsuppdrag är att driva utveckling framåt och att leda förändringsarbete. Acceptus interimschefer är vana förändringsledare och flera av våra konsulter är utbildade och certifierade i förändringsledning.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös och kan vara både rådgivande och operativ. Vi arbetar utifrån situationsanpassat ledarskap. Det innebär att vi leder utifrån de behov som finns och kan snabbt växla arbetssätt om situationen förändras. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare.

Vi kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation. Vår vård- och omsorgsbakgrund samt ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder.

Rätt interimschef till rätt uppdrag

Acceptus interimschefer är kvalitetssäkert rekryterade. Vi genomför alltid en strukturerad rekryteringsprocess som inkluderar referenstagning och relevanta bakgrundskontroller på varje kandidat. Genom vår noggranna rekryteringsprocess, ett CV-system som tydligt sammanställer interimschefernas kompetens och erfarenhet samt vår metod för att få en bra uppdragsbeskrivning från kund kan rätt interimschef matchas till uppdraget.

Så här jobbar vi för att matcha rätt interimschef till ditt behov:

  1. Fastställa behov - Först fastställs vilket behov som ska uppfyllas utifrån uppdraget. Behovet/kravställningen fastställs antingen med en telefonkontakt alternativt med ett fysiskt möte mellan dig som kund och ansvarig konsultchef. Konsultchefen ställer de frågor kring uppdraget som krävs för att få underlag kring dina förväntningar, uppdragslängd, kravprofil på kandidaten med mera för att få en så komplett uppdragsbeskrivning som möjligt.
  2. Kunskapskrav och kvalifikationer - Därefter sammanställs vilka kvalifikationer som interimschefen behöver uppfylla för uppdraget.
  3. CV-sökning - När uppdragsbeskrivningen är klargjord påbörjas arbetet med att hitta den/de interimschef/er som har rätt erfarenhet och kompetens för uppdraget. Vi söker i vårt CV-system där vi arbetar med sökord på färdigheter, erfarenheter och kompetensnivå. Därefter sorteras sökfynden och det görs en genomgång av sökresultatet.
  4. Presentation - Konsultchefen ansvarar för att den/de kandidat/er med rätt kompetens presenteras för uppdraget. CV/konsultprofil bifogas med namn på den/de kandidater som föreslås för uppdraget för att du som kund ska kunna ta ställning till bakgrund, erfarenhet och kompetens.
  5. Intervju – Du har möjlighet att träffa och intervjua kandidaten för att ytterligare säkerställa att interimschefen har rätt erfarenhet och kompetens för uppdraget.
  6. Uppföljning av kundnöjdhet - Konsultchefen har löpande kontakt och uppföljning med dig som kund efter påbörjat uppdrag för att säkerställa kundnöjdhet.

Utbildning i ledarskap

Acceptus erbjuder också skräddarsydda lösningar och kurser för att stödja chefer att utvecklas i sin ledarroll vid specifika situationer som exempelvis förändringsledning, konflikthantering, medarbetarsamtal och rekrytering.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar.

Kundcitat

Vi får ofta beröm för våra tjänster och uppdrag - nedan kan du läsa vad en av våra kunder har tyckt.

”Vi stod inför en situation där vi behövde börja jobba mer och bättre tillsammans. Vi saknade förståelse för varandras arbete inom företaget och pratade ofta förbi varandra vilket skapade onödiga missförstånd och outnyttjad potential. Jag förstod att vi behövde investera i tid för hela arbetsgruppen, vi behövde utvecklas som team med mer förståelse för varandra. Fokus har varit teamutveckling och kommunikation. Det vi har lärt oss har utvecklat oss både som grupp och som företag. Vi har helt klart fått ett tightare gäng som nu när vi förstår varandra bättre kan samarbeta och hjälpa varandra för en starkare helhet. Jag vill verkligen rekommendera Acceptus kunniga konsulter. För oss har det gjort skillnad.”

Milan Lexen, VD Medela”

Vilka ledaregenskaper krävs en av en interimschef?

En studie genomförd under 2010 med erfarna interim chefer i teamet och inom nätverk av Executive Interim Managers, EIM Skandinavien. Studien genomfördes av Acceptus grundare och VD Anette Cederberg inom ramen för MBA utbildningen på Henley Business School, University of Reading. 

Studien syftade till att undersöka vilka ledaregenskaper som krävs av en interimschef. Interimschefen är en ledare som tillfälligt under kortare, eller längre perioder axlar en chefs/ledarposition när ordinarie chef/ledare saknas. Situationen varierar allt ifrån att leda i förändring, tillfällig kris eller upprätthålla verksamheten i samband med rekrytering av ny chef. Internationellt betraktas projektledaren som interimschef, detta då ledaregenskaperna anses vara viktiga för att kunna leda en grupp specialister.  

Tjugo personer med erfarenhet av tidigare ledarskapspositioner, på olika ansvarsnivåer och med erfarenhet av att arbeta som interim chefer på VD nivå, och/eller på mellan chefsnivå eller i en roll som avsett projektledning. Det fanns vid tidpunkten för studiens genomförande ett fåtal studier av liknande karaktär internationellt som genomförts inom området, men inga om interimschefer i ett skandinaviskt sammanhang.

En viktig aspekt som framkommit i tidigare studier inom ledarskapsområdet är att det inte finns någon universell ledarstil som passar alla situationer, en ledare måste diagnostisera vilka krav som ställs i varje specifikt uppdrag och anpassa sig därefter. Men samtidigt är det viktigt att visa handling i en krissituation, utan att lägga tid på vägledning, Blanchard och Hersay (1988).

Det transformativa ledarskapet Bass (1999) passar också in som en beskrivning med goda ledaregenskaper som i rätt situation i sin utformning modifierar beteende för att möta lyhördhet eller motstånd, och som kännetecknas av tillvägagångssätt genom intellektuell stimulans uppmuntrar individer att utmana status quo.

Resultatet av studien har varit vägledande i uppstarten av Acceptus område av interims chefer.

Ladda ner studien om du önskar fördjupa dig i resultatet.

Dissertation

What key leadership skills are required of Interim Managers?

Författare: Anette Cederberg, VD Acceptus

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Interim Managment

Anders Karlsson

Områdeschef
Sveriges Regioner och privata vårdgivare

William Hiselius

Områdeschef
Kommunal vård och socialomsorg samt myndigheter

Susanne Sinclair

Områdeschef
Region Stockholm

Isa Wiman

Affärsområdesansvarig
Interim Management och Ledarutveckling

© 2023 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.