Skip to main content

Om Acceptus


Anette och Hans Cederberg grundade Acceptus 2001. Det började med interimschefer, det tillfälliga ledarskapet som krävs för att upprätthålla produktivitet i avsaknad av ordinarie chef.

Ägarnas idé var att IT i vården med stöd av teknik effektiviserar vårdarbetet. Men för att uppnå fullskalig användarvänlighet och hög nyttjandegrad krävs det kunskap och erfarenhet av hur tekniska lösningar implementeras i vården.

Kombinationen av kunskapen och erfarenheten som Anette Cederberg har, sjuksköterska med chef- och ledarerfarenhet från hälso- och sjukvården och Hans Cederberg, socionom och logistik- och IT-konsult, grundades Acceptus.

Det första uppdraget var på ett av Stockholms privata sjukhus. Målsättningen var ett införande av streckkodsbaserade varubeställningar av vårdmaterial.

Acceptus affärsidé

Acceptus erbjuder behovsstyrt ledningsstöd och digitala vårdtjänster som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter.

Vision

Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Värdegrund

Acceptus strävan är att vara lösningsorienterade i en föränderlig värld i alla de uppdrag vi utför tillsammans med våra kunder. Vi har enats om en tydlig, kortfattad och delad värdegrund som möjliggör ett aktivt deltagande från alla medarbetare i Acceptus.

Det som sammanfattar och är värdegrunden är att vi arbetar i team. Acceptus har tre verksamhetsområden, interimschefer, e-hälsa och digitala vårdtjänster. Vart och ett av dessa områden är en pusselbit som fogas samman till en helhet när vi tar tillvara varandras kompetens och samarbetar för den bästa lösningen.

Vi är engagerade i våra kunders behov genom att;

  • Vi lyssnar lyhört på kundens behov och bygger långsiktiga relationer.
  • Genom vår drivkraft och kompetens levererar vi tjänster med kvalitet.
  • Vi utvecklar nya tjänster som löser kundens utmaningar och behov.

Våra bolag


Acceptus är ett familjeföretag som startades 2001 av grundarna Anette och Hans Cederberg. Företagets kultur är präglat av hög innovation och utveckling med fokus på omvärldens krav på snabba förändringar. Kombinationen av det är vår framgångsfaktor.

För att vi ska kunna fortsätta växa i den utvecklingstakt som kunder och marknad kräver. Acceptus består i dag av tre självständiga bolag med specialister inom respektive områden.

Acceptus AB

Acceptus AB tillhandahåller interimschefer och projektledare med gedigen erfarenhet av vård och omsorg. Interimslösningar hanterar temporära utmaningar och förändringar och tillför ledarskap, verksamhetsutveckling och förändringsledning oavsett roll. Med ett externt perspektiv bidrar vi till att främja en effektiv och anpassad användning av resurser inom hälso och sjukvård, vård och omsorg.

Ledningsbolaget i Skandinavien AB

Ledningsbolaget tillhandahåller ledarskapsutveckling med specialiserade interimschefer och expertstöd till hälso- och sjukvård, vård och omsorg inom både offentliga som privata rådgivare. Vi kan göra utredningar som identifierar åtgärder för att minska vårdens kostnader. Vi är specialiserade på att leverera expertstöd och har ett nätverk med erfarna chefer och ledare med specifika medicinska kompetenser.

Acceptus eHälsa AB

Acceptus eHälsa AB kombinerar expertis inom digitala vårdtjänster med utbildning, support och förvaltning av journalsystemet TakeCare till privata vårdgivare. Teamet arbetar med införande och förändringsledning inom hälso och sjukvård, vård och omsorg med digitala vårdtjänster för att möta de växande behov som finns för att bidra till en mer resurseffektiv och tillgänglig vård för alla.

Acceptus och de Globala målen för hållbar utveckling


Globala målen för hållbar utveckling antogs av FN i september 2015. De globala målen är en ambitiös universell agenda för hållbar utveckling där världens länder arbetar för att bidra till att uppnå Agenda 2030. Alla delar i samhället, företag, offentliga organisationer och enskilda personer måste arbeta tillsammans för att målen ska kunna uppnås.

Varje mål har en rad delmål. Acceptus har valt att fokusera på mål 17 genom de två delmålen 17.16 och 17.17, där vi anser att vi genom vår verksamhet har störst möjlighet att bidra.

Acceptus drivs av ett relationsskapande förhållningssätt i kombination med en stark resultatinriktning, övertygelsen är att de går att kombinera för ett hållbart resultat.

Framgångsrika företag är de som har förmågan att ta tillvara potentialen hos ledare och medarbetare och kan få dem att samarbeta. Med engagerade och ansvarstagande medarbetare kommer också framgången i affären.

Acceptus har valt att fokusera på mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Delmål 17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Acceptus utmanar andra privata företag, oavsett storlek, att identifiera möjliga samarbeten som bygger på våra respektive spetskunskaper och erfarenheter. Syftet är att komplettera varandra för att skapa nya affärsmöjligheter genom att varje företag gör det som företaget är bäst på. På så vis skapar vi hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter på ett resurseffektivt sätt.

Delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap.

Acceptus har genom de uppdrag vi utför inom offentlig och privat vård erfarenheter som gör att vi återvinner erfarenheter och bidrar till effektivare genomförande av utvecklingsprojekt. Vi vill på det viset uppnå och främja fler offentliga-privata partnerskap.

Globala målen - Delmål 17

"Jag vill utmana fler företag att investera i partnerskap för att öka nyttan av digitalisering i vården. Vi skapar hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter om vi använder våra resurser på ett effektivt sätt."

Anette Cederberg, vd på Acceptus

Corporate Social Responsibility | Acceptus samhällsansvar

Acceptus tar sitt samhällsansvar, Corporate Social Responsibility - CSR, med hjälp av företagarnas riktlinjer för hur en miljöpolicy bedrivs på ett strukturerat arbete som minimerar negativ miljöpåverkan.

Acceptus engagemang i samhället

Utifrån att företaget ska ge tillbaka till samhället engagerar sig Acceptus genom donationer, utbildning och stöd inom ledarskap.

Acceptus ger årligen en donation till Läkare utan gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Acceptus vd Anette Cederberg, är alumni mentor i Cherie Blair Foundation. I mentorrollen ingår att bistå kvinnor i andra länder med stöd och råd så att de kan bygga upp sin affärsverksamhet.

Kontakta oss