Vi möjliggör hållbar förändring inom vård och omsorg

Acceptus är ett konsultbolag som stödjer företag och organisationer inom hälsa, vård och omsorg samt inom life science. Våra specialistområden är interimschefer, projektledare och förvaltning. Vi har sjukvårdsbakgrund samt kunskap och erfarenhet av verksamhetsnära utveckling, som omfattar funktionell kravställning, förändringsledning, utbildning, implementering av digitala tjänster och journalsystem.

Vi utför uppdrag inom såväl offentliga som privata verksamheter, på nationell och regional nivå inom regioner och landsting, kommuner samt myndigheter. Vi samarbetar även med privata företag som erbjuder behandling via e-tjänster och IT-plattformar genom att vi bidrar till en trygg och säker implementering.

Vi erbjuder införande, utbildning, support och förvaltning av journalsystemet TakeCare till privata vårdgivare i Stockholm.

I samarbete med vår partner Workz i Danmark erbjuder vi ett verktyg för träning i förändringsledning. Samarbetet är ett första steg för Acceptus i att skapa globalt partnerskap med en av våra närmaste nordiska grannar.

Globala målen - Delmål 17

"Jag vill utmana fler företag att investera i partnerskap för att öka nyttan av digitalisering i vården. Vi skapar hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter om vi använder våra resurser på ett effektivt sätt."

Anette Cederberg, vd på Acceptus

Läs om Globala målen

Våra tjänster

Interimschefer

Med branschkunskap och lång erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg matchar vi rätt konsult till ditt behov.

Digitalisering

Acceptus erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom området digitalisering och e-hälsa.

TakeCare

Acceptus erbjuder införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare i Region Stockholm.

Utbildningar

Acceptus erbjuder utbildningar i ledarskap och e-hälsa samt användarutbildningar i TakeCare. Vi skräddarsyr även efter verksamhetsbehov.

Interimschefer

När du anlitar en interimschef från Acceptus får du en konsult med bred erfarenhet av chefs- och ledarskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Vi är vana att gå in i en verksamhet vid akuta eller planerade förändringar. Vi axlar chefsansvar från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upprätthållas utan avbrott i väntan på en ny chef.

Interimschefen leder din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten, vid sjukskrivning eller då rekrytering av en ordinarie chef pågår. Vi kan också gå in i ett chefsuppdrag med fokus på att driva utveckling och förändringsarbete.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös och kan vara både rådgivande och operativ. Vi arbetar utifrån situationsanpassat ledarskap. Det innebär att vi leder utifrån de behov som finns och kan snabbt växla arbetssätt om situationen förändras. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Vi kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation.

Acceptus interimschefer är kvalitetssäkert rekryterade. Vår sjukvårdsbakgrund och ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder.

Utbildning i ledarskap

Acceptus erbjuder också skräddarsydda lösningar och kurser för att stödja chefer att utvecklas i sin ledarroll vid specifika situationer som exempelvis förändringsledning, konflikthantering, medarbetarsamtal och rekrytering.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar.

Konsultchef Anna-Karin Bergström

Anna-Karin Bergström
Konsultchef
Mobil: 073 - 936 96 43

Digitalisering

Acceptus erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom området digitalisering och e-hälsa. Vi har kunskap och erfarenhet i funktionell kravställning, projekt- och förvaltningsledning i hur plattformar och journalsystem utvecklas och implementeras. Vi skapar tillsammans med leverantör, berörd organisation och verksamheten förutsättningar för ett hållbart införande. Vi är en leverantörsoberoende part med erfarenhet av majoriteten av marknadens journalsystem.

Utgångspunkt och målsättning i en organisation som arbetar med införande av e-tjänster handlar om att effektivisera vårdarbetet i syfte att ge patienten möjlighet till delaktighet och ökad tillgänglighet. För att nå målet måste politiker, sjukhusledning och chefer på alla nivåer vara med och förstå hur organisation och verksamhet hänger ihop. Alla måste också förstå sin roll i organisationen i förhållande till helheten, vilket är en förutsättning för lyckad implementering. Implementering handlar om 10 % teknik och 90 % arbetssätt.

Tillsammans med representanter från alla nivåer i organisationen gör vi en analys. Analysen ska tydliggöra rollfördelning och målsättningen med implementeringen, vilka nyttoeffekter som förväntas uppnås, att det är förberett för drift, support och förvaltning. Allt detta är förutsättningar för en effektivare vård och omsorg som frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten.

Programledare

Acceptus arbetar i programledarrollen med att planera, driva och leda programkontor med en portfölj med flertalet ingående projekt. Vi stödjer arbetet i allt från förstudie, uppstart, genomförande, implementering, samt överlämning till förvaltning och linjeorganisation. Vi är väl förtrogna med projektmodeller och förvaltningsmodeller som används inom vårdsektorn. Vår sjukvårdsbakgrund med kunskap och erfarenhet av hur vården fungerar är en viktig komponent i samspelet med vårdens aktörer för att uppnå fastställda mål.

Projektledare

Acceptus har gedigen kunskap och erfarenhet av att leda projekt i vårdsektorn. Våra erfarenheter sträcker sig från funktionell kravställning av nya IT-system och e-tjänster, till införande och implementering av journalsystem. Inför implementeringsfasen analyseras arbetsprocessen. Vi leder det praktiska genomförandet och identifierar möjligheter till förbättrade arbetsflöden på ett strukturerat sätt. Allt arbete sker i samspel med verksamheten. 

Lösningsarkitekt

Acceptus lösningsarkitekter har sjukvårdbakgrund i kombination med bred och djup teknisk kompetens i system och flöden för att kunna säkra upp ett utvecklingsprojekt. Vi kan översätta process- och informationsmodeller utifrån verksamhetens krav. Med insikt och förståelse för verksamhetens behov tar vi fram systemdokumentation, systemberoenden och säkerställer att lösningens kvalitetsegenskaper som prestanda, förvaltningsbarhet och flexibilitet hanteras och vägs mot funktionella krav.

Verksamhetskonsulter

Acceptus verksamhetskonsulter kan i rollen som förvaltningsledare och tjänsteförvaltare styra och etablera förvaltning. Vi säkrar användarstöd och upprättar förvaltningsplaner inklusive budget, etablerar rutiner, och säkrar förvaltningsbarhet av aktuell tjänst. Oavsett vilken verksamhet det gäller, exempelvis vårdcentral, mottagning, sjukhusklinik eller kommunal verksamhet kan vi erbjuda en kvalificerad verksamhetskonsult. Verksamhetskonsulten är navet mellan leverantör av tjänsten och dig som kund.

Medicinsk copywriting – för vård och life science

Inom life science-området, i medicinska stödsystem för professionen, och i internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, arbetar vi utifrån sjuksköterskekompetens och redaktionell kompetens. Vi kvalitetssäkrar innehåll, identifierar informationsluckor och skapar samstämmighet inom systemet självt. Vi anpassar språk och tonalitet till aktuell målgrupp för att texten ska fylla sin avsedda funktion. Vi har lång erfarenhet från medicinskt redaktionellt arbete med Rådgivningsstödet 1177, för Vårdguiden på telefon.