Digitala vårdtjänster

Digitala vårdtjänster | Våra lösningar


Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Vi erbjuder såväl egenutvecklade kundanpassade digitala tjänster som lösningar från andra leverantörer, läs mer om NÄRA - digitala vårdmöten och e-Brev för digital posthantering.

Digitalisering i hälsa, vård och omsorg

Vi lever i en alltmer snabbrörlig värld, vi måste ständigt hantera turbulens och osäkerhet, vara beredda på snabba omställningar som påverkar beteenden såväl som organisatoriska strukturer. Pandemin har visat att det finns kapacitet för snabb omställning i vården. Det vi måste fokusera på framåt är att fortsätta omställningen till en mer digitaliserad vård, men med fokus på långsiktig hållbarhet, vilket det inte handlar om i ett krisläge.

Vi har krav idag på ökad tillgänglighet och flexibilitet, vilket i sin tur inverkar på arbetsprocesser och rutiner. Vi vet att förändring kräver ledarskap, att kulturen i organisation likaså värderingar är viktiga områden att arbeta med för att lyckas med förändring så att det genomsyrar hela organisationen.

Digitalisering effektiviserar

Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens efterfrågan och behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Vi går successivt över till en digifysisk vård.

I takt med att tekniska lösningar implementeras i verksamheten ökar också kravet på kostnadseffektiv förvaltning, fortsatt utveckling av befintliga tjänster och innovation av nya lösningar. Krav ställs på hög förändringstakt, nya arbetssätt och rutiner vilket i sin tur ställer krav på ledning och styrning av verksamheten.

Acceptus bygger nätverkande partnerskap

De globala målen Agenda 2030, mål 17 genomförande och globalt partnerskap. Målet lyfter fram partnerskap som avgörande för att lyckas med hållbar utveckling. Samarbete främjar effektiva och hållbara offentliga och offentlig-privata partnerskap som bygger på utbyte av expertis och erfarenheter.

Modellen för en hållbar utveckling är nätverkande partnerskap, vars syfte är att skapa hållbarhet och lönsamhet för samtliga ingående partners. Vilket innebär att alltmer gå ifrån leverans av tjänster i en linjär värdekedja, till ett nytt sätt att tillsammans genom samarbete bli medskapare i ett värdeskapande system. På så vis bygger vi en hållbar strategi för framtiden i utvecklingen av digitala tjänster i hälsa, vård och omsorg.

Acceptus ingår successivt i partnerskap med företag, underleverantörer, kunder, branschorganisationer och offentliga aktörer i syfte att bidra till stimulans av innovation och införande av tekniska lösningar i hälsa, vård och omsorg. Resultatet blir ett ekosystem där ingående partners i nätverket tillvaratar den samlade kunskapen, erfarenheten och lärandet som sker i i samband i samarbetet mellan parterna. Genom samarbetet i nätverket når vi på ett bättre sätt slutkunden i värdekedjan, patienten. Patienten är också delaktig i nätverket, och kan bidra med kunskap och erfarenhet i ekosystemet.

Nätverket bidrar till kostnadseffektivitet

Tillsammans i partnerskapet kan vi identifiera problemlösningar och hitta kostnadseffektiva lösningar, där respektive partner gör det som den är bäst på. Vi arbetar i en öppen och transparant informationsmiljö i nätverket och drar nytta av det gemensamma utvecklingsarbete som omfattar teknisk utveckling, integrationer, förändringsledning och implementering. Vilket i sin tur leder till kostnadseffektivitet för alla ingående partners.

Integration till journalsystem är ett område som kräver medverkan från samtliga involverade partners för att uppnå ett lyckat resultat. Acceptus är en sammanhållande länk för privata vårdgivare mellan region Stockholm och enheten för regionala tjänsteplattformen. Vi stödjer den administrativa processen för pappersexercisen och erbjuda support i att hantera nya mallar i det fall det finns behov.

Johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

Johanna Severin har en bakgrund inom projekt och kvalitetsledning inom Life Science industrin. De senaste åren har Johanna haft en rad olika roller med fokus på ledarskap och försäljning inom konsult- och tjänsteverksamhet mot både privat och offentlig sektor.

Johanna ansvarar för att driva och utveckla Acceptus digitala tjänsteutbud med syfte att effektivisera vård och omsorgsverksamhet och öka tillgänglighet och delaktighet för patienten.


Therese

Therese Lundgren
Sälj och implementeringsansvarig digitala tjänster

Therese Lundgren ansvarar för helheten gällande konfiguration, implementering och utbildning av våra digitala tjänster och finns till hands även efter projektets slut för uppföljning, support och optimering av användande.

Therese har en bakgrund inom folkhälsa och har arbetat med ledarskap, sälj och verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor.

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.