Skip to main content

Referensuppdrag Kommunal vård och omsorg samt myndigheter


Delprojektledare inom analytiskt myndighetsarbete

Kunden var i behov av en delprojektledare i ett nationellt kartläggnings projekt gällande hälsodata. I uppdragets kravprofil efterfrågades en analytiskt och strategisk konsult som skulle ansvara för angivna sakfrågor i projektets förfarande.

Läs mer

Utredningens projektgrupp konstaterade bland annat att det finns ett stort behov av data om vilka åtgärder som förekommer inom psykiatriområdet samt att man bör följa upp effekter av de funna åtgärderna. Detta gäller även inom området förebyggande insatser. Utredningen genomlyste även området psykisk hälsa/ohälsa bland ungdomar och där kunde man konstatera en generell avsaknad av data på nationell nivå. Resultatet av projektet var bland annat att man konstaterade att värdefull information finns på regional nivå, till exempel inom barn och ungdomsmedicinska mottagningar, barn och ungdomspsykiatrin eller delar av socialtjänsten.

Kommunal administrativ – och myndighetschef

Kunden efterfrågade en interimschef under rekrytering av ny administrativchef.

Läs mer

Vid genomförd rekrytering av den administrativa chefen framkom ett nytt behov inom ett, för interimschefen, främmande ansvarsområde. Med goda resultat från det tidigare uppdraget samt med ett gediget förtroende för den kunskap, kompetens och ledarskapsförmåga som konsulten besatt valde kunden att förlänga interimschefen som myndighetschef inom äldreomsorgens beslutande enheten.Kommunens äldreomsorg

Verksamheten var i behov av ett team av interimschefer i samband med en omorganisation som de i närtid skulle genomföra. De var i behov av ett antal konsulter dels på första, dels på andra linjens chefsnivå.

Läs mer

Uppdraget innebar att stabilisera den kommunala äldreomsorgens utförande verksamhet med tre konsulter placerade på enhetschef nivå samt en myndighetschef med ansvar för dels det operativa arbetet dels kommunens beslutsfattande del inom biståndshandläggning. Arbetet innebar att man avlastade och hade ett nära samarbete med omsorgsförvaltningens chef. 

Acceptus interimschefer ansvarade för den kommunala hemtjänsten samt för den förebyggande enheten under rekrytering av nya enhetschefer. Det som var en gemensam nämnare i deras uppdrag var att de arbetade för att skapa trygghet, stabilitet och utveckling samt för att ge kommande chefer goda förutsättningar väl vid avslutat uppdrag hos kund. I samtliga uppdrag har chefsskapet inneburit ett trebent ledarskap (fullt ledningsansvar för verksamhet, personal och ekonomi).

Enhetschef HSL inom kommunens LSS verksamhet.

Acceptus blev kontaktade i samband med en uppdragsförfrågan efter att kommunens upphandlingsenhet fått kännedom om företagets tidigare erfarenheter av att bidra med interimschefer till i vård- och omsorg. Uppdraget avsåg att täcka för vakans under rekrytering av ny enhetschef till den kommunala HSL-gruppen.

Läs mer

Tjänsten hade ett tydligt fokus mot kvalitetsutveckling där interimschefen fick stort utrymme att påverka och driva förändring mot gemensamma mål. Med engagemang och kunskap fick interimschefen en viktig roll i att förflytta rutiner, processer och arbetssätt som ska möta en snabbt föränderlig omvärld. Uppdraget innebar budget-, verksamhets- och personalansvar för HSL-verksamheten.Kontakta William Hiselius


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Områdeschef William Hiselius

Kontakta oss