Skip to main content

Referensuppdrag Region Stockholm


Älvsjö sjukhus under covid-19 pandemin

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, att medverka i uppbyggnaden av Älvsjö sjukhus under covid-19 pandemin. 

Läs mer

Uppbyggnaden av Älvsjö sjukhus kom till för att säkra upp vårdplatser inför en förväntad anstormning av patienter i samband med att alla kurvor pekade brant uppåt för en ökad spridning av covid-19 även i Sverige.

I uppdraget ingick det att i rollen som stabschef för HR att bemanna med chefer, utforma schema för all sjukvårdspersonal och bistå med plan för genomförande av utbildning för all personal. Vi bemannade även med IT-chef som fick uppgiften att bygga infrastrukturen för att möjliggöra för användningen av vårdinformationssystemet TakeCare. 

Det som kännetecknade arbetets inriktning var allas strävan mot det gemensamma målet att iordningställa 140 vårdplatser. Stabsmöten med samtliga ansvariga för respektive område genomfördes två gånger per dag med tydliga direktiv om vad som skulle göras och när det skulle vara klart. Försvarsmakten deltog i att få all apparatur på plats - respiratorer, droppräknare, sängar och övrigt som packades upp ur de containrar som står redo att användas i krislägen. Det var prestigelös atmosfär och alla bidrog med snabbhet i att lösa de problem som uppstod på vägen. Det var en helt ny situation för oss alla, men vi hade en sak gemensamt. Vi hade tidigare deltagit i någon form av kris- eller katastrofsituation med skadade människor.

Bild från Wikimedia Commons


Områdeschef på en förlossningsenhet

I rollen som första linjens chef med utvidgat ansvar som även omfattade specialistmödravårdsmottagning. Arbetsuppgifterna var att leda och fördela arbete, förbättra flöden samt rekrytera och bemanna inför och under sommaren.

Läs mer

Uppdraget övergick senare till rollen Verksamhetschef omvårdnadsområde Graviditet och Förlossning inom graviditet och förlossning i andra linjen med ansvar för Omvårdnadschefer på regionens två sjukhus.


Sektionschef Patologi

Sektionschef på Klinisk Patolgi/Cytologi med ansvar att driva förbättrings och förändringsarbete utifrån klinikens övergripande mål och visioner för cytologin.

Läs mer

Sektionen hade ca 15–20 anställda initialt men utökades till 30 anställda efter omorganisationen. På sektionen arbetar ett flertal yrkeskategorier tex cytodiagnostiker, biomedicinsk analytiker samt undersköterskor. Verksamheten omfattade alla former av cytologi med utredningar på tumörer.


Verksamhetschef i hemsjukvård i privat vårdverksamhet

Verksamhetschef med fem underställda enhetschefer inklusive kvalitetsansvarig med ansvar för verksamheter med ca 290 medarbetare. I uppdraget ingick att stödja medarbetare och skapa trygghet i en oviss och orolig situation i samband med Covid-19.

Läs mer

Tillsammans med HR och kvalitetschef togs rutiner och riktlinjer fram i syfte att utveckla verksamheten.

I uppdraget ingick att ansvara för en ekonomi i balans, sedvanligt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar samt att utöva ett närvarande ledarskap. Leda den nya operativa ledningsgruppen inom verksamheten och delta i företagets strategiska ledningsgrupp.

I uppdraget ingick även att utveckla det nya området hemsjukvård heldygn.


Kontakta Susanne Sinclair


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Områdeschef Susanne Sinclair

Kontakta oss