Referensuppdrag inom e-hälsa och välfärdsteknologi

Designer i Stöd och behandling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL

 • Design av internetbaserat stöd – och behandlingsprogram för hjärtprevention.
 • Deltagande i det verksamhetsnära projektarbetet.

Projektledare Utbildning, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Ansvar för planering och genomförande av utbildning och information till samtliga chefer och medarbetare vid övergång till ny organisation och flytt till nya lokaler.
 • Ansvar för förankringsmöten med operativa chefer.
 • Framtagande av ett övergripande informationsmaterial om förändringar i TakeCare för Lärtorget.
 • Framtagande av ett Tema/Funktionsspecifikt utbildnings- och informationsmaterial till all berörd personal.
 • Framtagande av utbildningsmaterial för bokningspersonal.

Förvaltningsledare Tandvårdsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL

 • Framtagande av förvaltningsplaner
 • Planering och ledning av förändringsarbete avseende arbetsprocesser och IT-relaterad utveckling enligt pm3 modellen.

Kommunikatör, Federation Samverkan TakeCare, SLL

 • Samordning och utveckling av förvaltningens dialog- och kommunikationsarbete
 • IT-kontaktperson inom Federation Samverkan TakeCare.

Projektledare IT-tjänster

 • Projektledare hos leverantör av IT-tjänster till hälso- och sjukvården.
 • Kartläggning av migreringsprocess ur ett verksamhetsperspektiv
 • Sammanställning av dokumentation och beskrivning av processens loggrapporter

Projektledare, Försäkringskassan och landstinget, Uppsala län

 • Samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län.
 • Införande av Resursteam inom Primärvården i Uppsala län.
 • Pilotprojekt för test av screeninginstrument i samråd med Karolinska Institutet.
 • Framtagning av processkarta, kravspecifikation och leverans av IT-stöd.

 

Taggar: Projektledare, Kommunikatör , Förvaltningsledare