Referensuppdrag inom vård och omsorg

Acceptus utför uppdrag inom vård och omsorg inom både kommuner och landsting samt för privata vårdgivare. Här kan du ta del av ett urval av våra referensuppdrag.  

Om du vill ha mer specifik information om något av uppdragen, eller om du vill diskutera ett eventuellt kommande uppdrag, så är du välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Acceptus utvalda referensuppdrag

Referensuppdrag inom primärvård

Verksamhetschef privat vårdcentral, Stockholm

 • Chefsansvar för alla yrkeskategorier på vårdcentralen inklusive inhyrda läkare och psykoterapeuter, cirka 25 medarbetare.
 • Personalvårdande arbete och utveckling av medarbetarskap och grupputveckling.
 • Planering för kommande omorganisation.
 • Budgetansvar och ansvar för kontakt med landstingets beställare.
 • Ansvar för överlämning av hemsjukvården. 

Verksamhetschef privat vårdcentral, Stockholm

 • Verksamhetschef för en vårdcentral med husläkarmottagning, barnavårdscentral, hemsjukvård samt psykosocialt team.
 • Chefsansvar för alla yrkeskategorier inklusive inhyrda läkare och sjuksköterskor, cirka 40 medarbetare.
 • Rekrytering inom alla yrkeskategorier. Personalvårdande arbete och utveckling av medarbetarskap.
 • Nulägesanalys över verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och effektivitet för att identifiera styrkor och svagheter.
 • Verkställande av nödvändiga åtgärder för en bättre kvalitet i arbetsmiljö.

Verksamhetschef privat vårdcentral, Stockholm

 • Vårdcentral med cirka 35 medarbetare.
 • Driva och utveckla verksamheten enligt verksamhetens riktlinjer samt enligt ingånget vårdavtal.
 • Personalen består av läkare, sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, BVC-personal, undersköterskor, receptionister, psykologer och psykoterapeuter samt administratörer.
 • Övergripande ansvar för personal, arbetsmiljö och budget. Att leda ledningsgruppen bestående av biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare.
 • I uppdraget ingick också att tillsammans med verksamhetsutvecklare bygga upp hemsjukvårdsverksamheten.

Verksamhetschef Primärvård 

 • Vårdcentral med 15 medarbetare.
 • Chefsansvar för distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, PTP-psykolog, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och receptionist.
 • Ansvar för verksamhet, ekonomi, budget och resultatuppföljning.
 • Ansvar för bemanning, rekrytering, medarbetarsamtal, rehabilitering, lönesättning och daglig operativ arbetsledning.
 • Medicinskt ansvarig för verksamheten tillsammans med Medicinskt Ansvarig Läkare (MAL).

Referensuppdrag inom akutvård

Specialistläkarchef universitetssjukhus i Stockholm

 • Tillsammans med vårdenhetschef (VEC) samordna och koordinera vårdinnehåll och medicinskt omhändertagande på akutmottagningen.
 • Personalansvar för specialistläkare på akutmottagningen.
 • Schemaläggning, arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete.

Vårdenhetschef klinik, akutsjukhus i Stockholm

 • Personalansvar för 33 medarbetare
 • Leda det dagliga operativa arbetet på kliniken
 • Ingick i projektgruppen för överflyttning av klinik från ett annat sjukhus till akutsjukhusets klinik.
 • Planera och kartlägga överflyttning av avdelningen samt planera av arbetet framåt.
 • Skapa nya rutiner och hitta nya nätverk på sjukhuset för ett bra och utvecklande patientarbete.
 • Planera och genomföra nyöppnade av en vilande dagvårdsenhet.

Avdelningschef på universitetssjukhus i Stockholm

 • Ansvar för personal, produktion och arbetsmiljö inom neurologisk akutvårdsenhet samt dagvård.
 • 60 medarbetare inom yrkeskategorin sjuksköterskor, undersköterskor och kökspersonal.
 • Medverka i sjukhusets ledningsgrupp.
 • Vara delaktig i implementeringen av en ny organisation.
 • Driva god vårdkvalité med stort patientfokus, värna om en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal.
 • I uppdraget ingick att säkerställa ledarskapet i väntan på ordinarie chef.

Enhetschef universitetssjukhus i Stockholm

 • Ansvara för det operativa arbetet för 20 medarbetare med cirka 9 000 patientbesök per år.
 • Driva förbättring och förändringsarbete utifrån klinkens övergripande mål och visioner. 

Referensuppdrag inom kommunal vård och omsorg

Projektledare/utredare Korttidsenheten, LSS-HSL,  kommun i Storstockholm

 • Avveckling av två enheter inom hemtjänsten. Hemtjänst- samt larmkunderna skulle tas över av privata utförare och den kommunala verksamheten skulle läggas ner.
 • Processen handlade om att planera,  samordna möten och koordinera samarbetet mellan socialförvaltningen, produktionsförvaltningen, privata utförare samt arbetsgivarverket.
 • Verkat som konsult i övertalighetsprocessen där samtal och informationsmöten med personal och enhetschefer ingick. Även ansvar för informationsförmedling till övrig verksamhet och ledningsgrupp.

Verksamhetschef privat vård-och omsorgsboende i Stockholm

 • Totalansvar för verksamhet med 123 lägenheter och cirka 120 anställda.
 • Chef för två enhetschefer samt all legitimerad personal.
 • Ansvar för ekonomi, kvalitetsarbete, samverkan och externa samarbetspartners.
 • Säkerställande och uppföljning av företagets arbetssätt och rutiner.
 • Uppföljningar mot uppdragsgivaren.
 • Deltog i företagets verksamhetschefsgrupp.
 • Medverkade i rekrytering av nya enhetschefer.

Referensuppdrag inom e-hälsa och digitalisering

Designer i -tjänst, Region Stockholm

 • Design av internetbaserat stöd – och behandlingsprogram för hjärtprevention.
 • Deltagande i det verksamhetsnära projektarbetet.

Projektledare Utbildning

 • Ansvar för planering och genomförande av utbildning och information till samtliga chefer och medarbetare vid övergång till ny organisation och flytt till nya lokaler.
 • Ansvar för förankringsmöten med operativa chefer.
 • Framtagande av ett övergripande informationsmaterial om förändringar i TakeCare för Lärtorget.
 • Framtagande av ett Tema/Funktionsspecifikt utbildnings- och informationsmaterial till all berörd personal.
 • Framtagande av utbildningsmaterial för bokningspersonal.

Projektledare IT-tjänster

 • Projektledare hos leverantör av IT-tjänster till hälso- och sjukvården.
 • Kartläggning av migreringsprocess ur ett verksamhetsperspektiv
 • Sammanställning av dokumentation och beskrivning av processens loggrapporter