Skip to main content

Projektteam vid införande av Lifecare SP

Acceptus har under lång tid bidragit med ett flertal konsulter inom Lifecare- förvaltningen och Lifecare-projektet som drivs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. Konsulternas sjukvårdsbakgrund har ansetts som en stor tillgång inom såväl förvaltning som projekt. Med lång verksamhetserfarenhet inom Hälso-och sjukvård har vi bidragit med kunskap och förståelse i diskussionerna i referensgrupperna och även med de lösningsförslag och lösningar som tagits fram.

I Lifecare projektet ha rollerna omfattat delprojektledare inom; kommunikation, utbildning samt krav, avtal och integrationer. Utbildningsinnehållet har varit en viktig del av projektet med ansvar i att utforma och ta fram e-utbildningar till verksamheter inom Hälso-och sjukvård och kommuner i Region Stockholm. Referensgrupper från berörda verksamheter har deltagit samband med framtagandet av utbildningsmaterialet och även revidering av metodstöd för verksamheterna och de gemensamma rutiner vid utskrivning från slutenvård, som tagits fram av Region Stockholm och Storstockholm i samråd med regionens vårdgivare och kommuner.

Inom området krav, avtal och integrationer har PuB-avtal, PuB-instruktioner mellan Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN), kommuner och vårdgivare arbetat fram. Ansvarat för att hålla ihop arbetet gällande DPIA, compliance, bevarande- gallringsplan, registerutdrag, informationssäkerhet samt granskat/kravställt systemet ur ett PDL-perspektiv ingått.

Konsulten i rollen som förvaltningsledare har haft stort fokus på att etablera rollerna inom förvaltningen samt fungera som länk emellan projektet och förvaltningen. Återigen har erfarenhet och sjukvårdsbakgrund spelat en viktig roll i att sortera i inkomna ärenden, fånga in behov samt kravställt förändringar i systemet så att verksamheterna ska kunna arbeta på ett korrekt sätt.

Ett arbeta har även bedrivits tillsammans med referensgruppen i att arbeta med kravställning och kartläggning av verksamhetsprocesser gällande rättspsykiatriskvård och tvångsvård då dessa verksamheter går i drift den 15 november.

Kort fakta om Lifecare SP

Under 2022 och 2023 införs ett nytt IT-stöd, Lifecare SP, för bättre samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade hälso- och sjukvården inom länet. Införandet innefattar även privata aktörer som har ett vårdavtal med Region Stockholm.

Det nya IT-stödet ska bidra till en trygg och säker utskrivningsprocess med minskad manuell hantering för medarbetarna och har ersatt det tidigare IT-stödet WebCare som saknade viktig funktionalitet. Lifecare SP införs även i verksamheter som tidigare inte haft något IT-stöd för samverkan vid utskrivning.

Marcus Lindvall

Områdeschef

Kontakta oss