Interimschefen leder förändring

Låt oss prata om ledarskapet och uppdraget att lyfta, driva och hålla ihop medarbetargrupper i syfte att bygga team, ett många gånger komplext uppdrag för ledare inom vård och omsorg. Acceptus arbetar med förändringledning i de uppdrag vi axlar och vi vet vilka utmaningar man som ledare möter.

SKR och Socialstyrelsen har nyligen kommit ut med rapporter som belyser olika perspektiv som berör ledarskapets utmaningar och dess förutsättningar inom kommuner och regioner. Rapporterna tar upp verksamheter i egen regi såväl vård som bedrivs via vårdavtal.
Socialstyrelsens kartläggning fokuserar särskilt på första linjens chefer inom äldreomsorgen där utmaningen med stora personalgrupper lyfts fram som en försvårsvårande omständighet för gott och närvarande ledarskap. Samtidigt lyfter regeringen fram en viljeyttring om en satsning inom äldreomsorgen som riktar sig till äldreomsorgslyftet och digitalisering.
SRK i sin tur lyfter i analysen Vägval för framtiden 4, utmaningen i att öka kompetensförsörjning och digitalisering. En tryggad kompetensförsörjning är avgörande för att upprätthålla välfärden. Arbetslivet förändras kontinuerligt och behovet av vidareutbildning är stor. Vi kommer att behöva byta yrke allt oftare under vår karriär.
Individens syn på traditionellt förvärvsarbete kommer att vara i behov av förändring. Under förändringsperioden kommer det att saknas tillgång till ett stort antal kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställa om. Vi är beroende av teknik och arbetar alltmer i tekniska system, vilket ökar behovet av "cybercoacher" som agerar i rollen som brobyggare mellan maskiner, system och mellanmänsklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i den framtida planen för kompetensförsörjning.
Nya arbetssätt, processer, hybridarbete, utökade eller förändrade verksamheter förutsätter erfarenhet och förändringsledning i en redan komplex och ständigt föränderlig värld. Hur ser det ut i er verksamhet?
  • Finns det möjligheter för en kontinuerlig kompetensutveckling för chefer?
  • Hur kan vi arbeta med kompetensförsörjning så att inte grupper av chefer hamnar utanför och har svårigheter att ställa om gällande nya kompetenskrav?
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för chefer att få vara chefer och leda; lyfta, driva och hålla ihop teamet?
Vi är bara ett samtal eller en kaffekopp bort för att hjälpa till med kompetent och erfaret ledarskap i dessa utökade verksamheter.
Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!
isa

Isa Wiman

Konsultchef Mellersta- Södra Sverige

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.