Acceptus VD, Anette Cederberg, rapporterar från uppdraget på Älvsjö sjukhus

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, att medverka på Älvsjö sjukhus med anledning av covid-19-pandemin.

Acceptus ingick som en av många parter i den projektgrupp som hade till uppgift att bygga upp Älvsjö sjukhus för att göra det möjligt att ta emot patienter med covid-19. I samband med den ökade spridningen i Europa kom det larm om att det fanns stor risk att även Sverige skulle drabbas av en snabb spridning av coronaviruset, vilket skulle ställa mycket stora krav på sjukvårdens resurser. Ett beslut togs att det skulle säkras en utbyggnad av vårdplatser för att göra det möjligt att ta emot en stor anstormning av patienter som var i behov av Covid-19 vård.

Uppdraget var tydligt och tempot var högt med anledning av den oro som fanns vid tillfället med kurvor som pekade brant uppåt för ökad spridning av covid-19 i Sverige. Jämförelsen gjordes med utgångspunkt från vad som hände i andra länder. Acceptus fick förfrågan och tecknade ett avtal med RSSL om interimschefer och IT resurser med HR för personal, bemanning och utbildning. Förfrågan och avtal gällde även IT-chef för att säkra IT-infrastrukturen samt att göra vårdinformationssystemet TakeCare tillgängligt.

Alla som deltog arbetade för högtryck. En grupp personer med bakgrund från akut- och intensivvård med erfarenhet av arbete med Läkare utan gränser runt om i världen ingick i projektgruppen. Personer från KI med bakgrund inom katastrofmedicin likaså. Andra kom från operationsenheter, intensivvårdsavdelningar i Stockholm och även resurs från Giftinformationscentralen. Kompetensen hade en bredd med allt från infektionssjukvård av Ebola till hur man snabbt utbildar personer som ska kunna bidra i sjukvårdsarbete med tidigare ringa erfarenhet från vården. Även sjuksköterskor och läkare från olika specialiteter skulle utbildas i hur patienter med covid-19 bäst behandlas.

Det som kännetecknade arbetets inriktning var allas strävan mot det gemensamma målet. Med stabsmöten två gånger per dag gavs tydliga direktiv om vad som skulle göras, var och en som hade sin roll klargjord bekräftade att det var uppfattat, frågor ställdes om något var oklart. Det var prestigelöst och alla bidrog med kreativitet och snabbhet i det som skulle lösas under dagen.

Utbildningsgruppen arbetade på ett mycket strukturerat sätt med att snabbt få till filmer. Gruppen tog fram en hemsida för att samla länkar och material som senare skulle fungera som repetition och förberedelse inför tjänstgöring.

Det som också imponerade var Försvarsmaktens fantastiska rutin och ordning med att få all apparatur på plats - respiratorer, droppräknare, sängar och allt annat de packade upp ur sina containrar. De utbildade även i handhavandet av de maskiner och teknisk utrustning de bistod med.

Locum ansvarade för bygget. Samarbetet mellan projektgruppen, Försvarsmakten och Locum var imponerande att ta del av. Varje dag var det avstämningar med en ledning som var tydlig och alla olika grupperingar med ansvar rapporterade klart vad som var gjort, och om det fanns oklarheter och hur det skulle lösas och av vem.

Detta har varit en mycket speciell situation och uppgift att få förtroendet att delta i. Min reflektion är att när det finns en tydlig tilldelad roll i en grupp med tydlig målsättning, motiverade människor med rätt kunskap, kompetens och erfarenhet och med ledning av personer som har stor passion inriktat mot ett tydligt mål - i detta fall att rädda liv - då kan man uppnå underverk.

Älvsjö sjukhus står nu redo att i första etappen ta emot upp till 140 patienter och, om det skulle behövas, öka upp till 600 platser i nästa etapp.

Låt oss ändå hoppas på att det inte behövs, att covid-19-pandemin och dess kurva framöver pekar nedåt istället för uppåt.

Anette Cederberg, VD, Acceptus

Kort om Acceptus

Acceptus har en samlad kunskap och kompetens med interimschefer och regionens förtroende i införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare för privata vårdgivare i region Stockholm. Denna erfarenhet och kunskap i en kombination – som vid detta tillfälle – kunde vi möta efterfrågan inom de områden vi fick förtroendet att axla i samband med uppbyggnaden av Älvsjö sjukhus.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.