AcceptusNytt mars 2015

Värdebaserad vård effektiviserar vården

De senaste åren har värdebaserad vård blivit ett alltmer uppmärksammat begrepp. Värdebaserad vård är att betrakta som en typ av strategi för styrning och ledning av hälso- och sjukvård som resulterar i att patienten får bästa möjliga behandling tack vare att vården organiserats på ett så effektivt sätt som möjligt. Fokus ligger på att följa patientens väg genom vårdkedjor och att sedan mäta resultatet. Synsättet innebär en förändring från – ett alltför stort fokus på ersättning och uppföljning av enskilda vårdkontakter – till fokus på långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Michael E Porter är professor och verksam inom Harvard Business School där han leder institutet för strategi och konkurrenskraft. Han är en flitigt använd föreläsare inom området värdebaserad vård och har framträtt i Sverige ett antal gånger för att diskutera ämnet. Han har även skrivit 19 böcker och tagit fram modeller som används av organisationer för att orientera sig i olika affärsstrategier.

Stödjer vårdsystemen verkligen hur vi arbetar?

Värdebaserad vård är något vi kommer att få höra mer om framöver. Debatten pågår och vi behöver alla förstå på vilket sätt vi – i enlighet med detta – kan delta i arbetet med att effektivisera vården. Ett område som är viktigt att jobba vidare med är verksamhetsutveckling. I en värld där vi är alltmer beroende av, och vill kunna använda, våra journal- och stödsystem på ett sätt så att de verkligen stödjer vårdprocessen – är det viktigt med verksamhetsanalyser för att säkerställa att arbetet sker utifrån att vårdsystemem verkligen stödjer hur vi arbetar. Regelbunden utbildning är också viktig för att få användning av systemen på bästa sätt.

Nästa frukostseminarium

Acceptus frukostseminarium 12 maj kommer att ha temat e-hälsa och verksamhetsutveckling. Inbjudan kommer i april!

Taggar: Värdebaserad vård, Michael E Porter