Styrande arbetsuppgifter

Under Acceptus SALA-utbildningar med verksamhetschefer och personal som ska medverka vid journalgranskningar, har denna fråga ofta ställts: " om jag som granskare öppnar journaler för att bilda mig en uppfattning om vad som skett och hur vårdprocessen ser ut, gör jag mig då skyldig till intrång?"

Vad säger då Datainspektionen?
Jag tog kontakt med Datainspektionen och fick följande svar:
"Det är din arbetsgivare som bestämmer vad som ligger i dina arbetsuppgifter, och vad du får och inte får göra". Om du har som arbetsuppgift (definierat i din arbetsbeskrivning) att främja vården och utifrån faktiska patientfall utveckla vården på din enhet, ja då måste du lära av verkligheten.

Det enkla svaret är, nej man gör sig inte skyldig till intrång då det ingår i ens arbetsuppgift att granska journaler enligt arbetsbeskrivning. När det kommer till verksamhetschefer så är det naturligtvis så att dessa måste kontrollera nyanställdas förmåga att dokumentera, diagnossätta och hur det rent språkligt fungerar. Det finns också andra som har legala skäl till att läsa andras journalanteckningar så som handledare i uppföljningssyfte.

Enligt hälso-och sjukvårdslagen 31 § Kvalitetssäkring, skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Paragrafen kan inte appliceras på enstaka individer som läser patientjournal för personlig uppföljning och utveckling, utan det är "verksamheten" som blir vägledande här, och att det är er arbetsuppgift, skriftligt i arbetsrutin eller liknande att utföra detta arbete.

Ett problem inom många journalsystem är att vi har många olika roller i vårt arbete, men bara en behörighet i systemet. Inom vissa roller behöver vi mer information än i andra roller. I detta fall lever inte journalsystemen upp till patientdatalagen. Mer om detta i nästa nyhetsbrev.

Med vänlig hälsning

Hans Cederberg
Partner Acceptus

Taggar: Informationssäkerhet, Nyhetsbrev