Nyhetsbrev februari

Att leda i förändring – Praktiskt ledarskap

Vi utsätts hela tiden för visioner och spådomar om hur framtiden kommer att gestaltas, nyligen hade vi hotet över oss att jorden skulle gå under den 21/12-2012. Journalister vet att en negativ nyhet fungerar bättre än en positiv, och på samma sätt verkar negativa visioner fungera. Det är lättare att komma ihåg och fokusera på negativa saker. Kanske har det med urgammal överlevnadsinsikt att göra, vi har sedan livet på savannen lärt oss att det är viktigare att lyssna till en varning än till någon som säger att allt kommer att ordna sig.

Först och främst måste man som ledare förstå hur människor reagerar när det sker förändringar. En omorganisation som representerar en förändring som berör såväl arbetsuppgift som arbetsförhållande innebär att vi reagerar med ökad stress.

Det finns tre steg som jag anser är viktigast av de sammanlagt åtta steg som John P. Kotter menar att vi måste arbeta enligt för att lyckas med ett förändringsarbete.

Etablera känslan av nödvändighet – förbered dig själv, planera och beskriv vad som ska uppnås, gärna med en målande bild. Du måste kunna redogöra varför förändringen är nödvändig.

Berättiga andra att agera – arbeta projektorienterat, sätt tidsplaner, engagera, involvera och prioritera. Använd de mötesforum ni har, låt medarbetarna delta och komma med förslag på hur ni ska göra.

Följ upp, utvärdera och förändra – börja med något som snabbt visar på resultat. Utvärdera och påvisa att ni är på rätt väg, om inte, ändra, och visa på att ni lärt er av något som inte blev som det var tänkt. Skapa en föränderlig kultur, ta vara på det ni gjorde som blev bra. Framgångsrecept är bra att upprepa.

Det praktiska ledarskapet inför och vid en förändringssituation är den enskilt avgörande faktorn för att lyckas. Kom ihåg att vi lyssnar mer när någon ger oss en varning än när någon säger att allt kommer att ordna sig. Din uppgift är att etablera känslan av nödvändighet, men inte i så hög grad att det skapar stress, inte heller i för låg grad så att medarbetarna invaggas i att det ordnar sig oavsett om vi gör något eller inte.

SVT är en organisation som drabbats av drastiska omorganisationer och förändringar. Under tiden som förändringsarbetet genomfördes skrevs boken, Perspektiv på förändring, tillsammans med forskare vid Handelshögskolan. Varje chef skrev ett kapitel i boken, syftet är att perspektivet från insidan kan hjälpa andra chefer i sitt förändringsledarskap. Några reflektioner från chefer som bidragit till boken:

  • Att förändring tar tid
  • Att man missbedömde den psykologiska processen hos medarbetarna
  • Vikten av att hela tiden återkomma till varför omorganisationen gjordes

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Nyhetsbrev