Interim management - framtidens ledarskap

Arbetsmarknaden blir allt mer rörlig vilket ställer krav på flexibelt och anpassningsbart ledarskap. I en ny studie genomförd av Acceptus om interim management framgår det att interimschefens sätt att leda är väl värt att ta efter. Det handlar om ett mångsidigt ledarskap med förmåga att anpassa sig till omgivningen.

Att klättra på karriärstegen inom ett och samma företag och slutligen befordras till chef är inte lika vanligt idag som tidigare. De generationer som kommer ut på arbetsmarknaden idag vill röra på sig för att få erfarenhet, testa olika branscher och roller. Detta ställer krav på både organisationer och dess ledarskap där flexibilitet och en öppenhet för nya strukturer och arbetssätt blir nödvändigt.

I en studie av Acceptus om interim management ser man tydligt att det finns mycket att lära när det gäller vilka egenskaper som kännetecknar en bra chef. Det som förr var viktigt, utbildning och lång erfarenhet inom samma organisation, har inte längre samma tyngd. Acceptus studie bygger på djupintervjuer av ett tjugotal interimschefer som verkat i internationella bolag. I analysen framkommer det att framgångsrikt ledarskap handlar om rätt personlighet, flexibilitet och erfarenhet från olika typer av organisationer snarare än om utbildning. Detta stöds av senare års ledarskapsteorier.

– Att byta arbetsplats ofta, möta olika organisationsstrukturer, arbetssätt och kulturer samt att arbeta med olika kategorier av människor skapar en erfarenhetsbank som gör att flexibiliteten till olika situationer ökar. Du kan inte bygga upp rätt erfarenhet om du inte provar olika chefsroller på olika nivåer i en organisation, säger Anette Cederberg, VD Acceptus.

Chefer som arbetar i interimslösningar leder situationsanpassat med hänsyn till omständigheter och rådande situation. Utgångsläget är att det finns olika förändringssituationer som t.ex. nedläggning kontra uppbyggnad av ett företag. Interimschefen anpassar sitt ledarskap och drar nytta av tidigare erfarenheter. Ofta möter interimschefer utmaningar inom uppdragen, vilket ställer krav på både lyhördhet och mod.

I vår studie har vi fokuserat på interim management som är på uppgång i Sverige. Acceptus ser att det som kännetecknar en framgångsrik inhyrd chef är egenskaper som kommer att efterfrågas i jakten på framtidens ledare. Det vill säga chefer som har förmåga att vara både strategiskt inriktade och operativa i sin ledarroll. De som är flexibla och kan ändra sin ledarstil och anpassa sig till rådande situation med hänsyn till omgivningens krav, är bäst rustade för framtidens ledarskap, säger Anette Cederberg.

Taggar: Interimschef, Ledarskap