Skip to main content

Acceptus och de Globala målen för hållbar utveckling


Globala målen för hållbar utveckling antogs av FN i september 2015. De globala målen är en ambitiös universell agenda för hållbar utveckling där världens länder arbetar för att bidra till att uppnå Agenda 2030. Alla delar i samhället, företag, offentliga organisationer och enskilda personer måste arbeta tillsammans för att målen ska kunna uppnås.

Varje mål har en rad delmål. Acceptus har valt att fokusera på mål 17 genom de två delmålen 17.16 och 17.17, där vi anser att vi genom vår verksamhet har störst möjlighet att bidra.

Acceptus drivs av ett relationsskapande förhållningssätt i kombination med en stark resultatinriktning, övertygelsen är att de går att kombinera för ett hållbart resultat.

Framgångsrika företag är de som har förmågan att ta tillvara potentialen hos ledare och medarbetare och kan få dem att samarbeta. Med engagerade och ansvarstagande medarbetare kommer också framgången i affären.

Acceptus har valt att fokusera på mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Delmål 17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Acceptus utmanar andra privata företag, oavsett storlek, att identifiera möjliga samarbeten som bygger på våra respektive spetskunskaper och erfarenheter. Syftet är att komplettera varandra för att skapa nya affärsmöjligheter genom att varje företag gör det som företaget är bäst på. På så vis skapar vi hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter på ett resurseffektivt sätt.

Delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap.

Acceptus har genom de uppdrag vi utför inom offentlig och privat vård erfarenheter som gör att vi återvinner erfarenheter och bidrar till effektivare genomförande av utvecklingsprojekt. Vi vill på det viset uppnå och främja fler offentliga-privata partnerskap.

Globala målen - Delmål 17

"Jag vill utmana fler företag att investera i partnerskap för att öka nyttan av digitalisering i vården. Vi skapar hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter om vi använder våra resurser på ett effektivt sätt."

Anette Cederberg, vd på Acceptus

Kontakta oss