Acceptus vision och värdegrund

Acceptus vision

Acceptus vision är att vara förstahandsvalet vid behov av interimschefer och verksamhetskonsulter inom vård och omsorg.

Vår affärsidé är att erbjuda specifik kompetens till vårdverksamheter under utveckling och förändringsarbete för att verksamheten ska kunna upprätthålla produktivitet och öka värdet av förändringen genom nya arbetssätt och effektivt ledarskap.    

Acceptus mål är att ge kunden en kostnadseffektiv lösning som erbjuder spetskompetens för hållbarhet.

Vår intention är att med kort varsel kunna bemanna med interimschefer och konsulter som snabbt sätter sig in i verksamhetens behov och redan på första dagen axlar ansvar.

För att kunna erbjuda våra kunder specifik kompetens inom ledarskap och digitaliserade tjänster arbetar vi med kvalitetssäkrad rekrytering.

Acceptus värdegrund

Acceptus värdegrund genomsyras av starkt kundfokus och vi bygger relationer med våra kunder på ett professionellt sätt.

Vi axlar uppdragen med integritet och stor delaktighet. Vi är kundinriktade, lyssnar på idéer och för en dialog kring kundens behov av lösningar.

Acceptus består av personer som är entreprenörer – nyfikna, intresserade och utforskande av nya innovativa lösningar. Vi förstår vården och kan därmed ligga ett steg före, för att kunna anpassa våra tjänster efter marknadens och kundens specifika behov och efterfrågan.

Acceptus historia

Acceptus grundades år 2001 av Anette och Hans Cederberg efter en diskussion hemma vid köksbordet. Utifrån sina professioner - Anette Cederberg, sjuksköterska med chef- och ledarerfarenhet från hälso- och sjukvården och Hans Cederberg, socionom och logistik- och IT-konsult – diskuterade de hur hälso- och sjukvården kunde effektivisera nyttan av informationsteknologi. De tog gemensamt beslutet att starta Acceptus AB.

Acceptus första uppdrag

I Acceptus första uppdrag arbetade Anette och Hans Cederberg tillsammans. Anette hade uppdrag som interimschef på ett privat sjukhus där ett stort förändringsarbete skulle genomföras. Förändringen skulle resultera i utveckling och införande av ett nytt logistiksystem baserat på beställning av förbrukningsmaterial via streckkoder, vilket Hans ansvarade för. Deras gemensamma kompetenser var en optimal kombination i arbetet som resulterade i minskade kostnader för förbrukningsmaterial samt ökad effektivitet i beställningsarbetet.

Anette Cederberg hade sedan tidigare erfarenhet av att leda förändringsarbeten. Inriktningen för Acceptus var från första stund tydlig. Acceptus har sedan start inriktat sig på interimschefsuppdrag med fokus på ledarskap i föränderliga miljöer i hälso- och sjukvården.

Kvalitetsledningsinstrument

Acceptus AB är riktat mot hälso- och sjukvård samt omsorg och sätter kunden i centrum. 
Det är viktigt för oss att arbeta i enlighet med kvalitetsledningssystem som kunden känner till väl.  

Acceptus följer ledningsinstrumentet QUL, i vilket Acceptus VD Anette Cederberg är certifierad examinator.

QUL står för Qvalitet, Utveckling och Ledarskap. Riktlinjerna är att sträva efter ständiga förbättringar, identifiera avvikelser tidigt i processen och hitta lösningar på uppkomna avvikelser för att förhindra att det upprepas.

"Ledningsinstrumentet QUL är ett verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling. Med dess hjälp kan en organisation utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kunder, medarbetare och verksamhetens processer. Verktygets viktigaste styrkor ligger i dess förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera ledarskapets avgörande roll samtidigt som det förutsätter alla medarbetares medverkan".

Texten är hämtad från SKL:s hemsida.

Kundnöjdhet - återkoppling efter avslutat uppdrag

Efter att konsulten avslutat ett uppdrag får kunden svara på ett frågeformulär om hur konsultens kunskap och kompetens har motsvarat verksamhetens behov och uppställda förväntningar. Genom att få återkoppling om verksamhetens uppfattning om konsultens kunskap, kompetens och erfarenhet får Acceptus underlag för den enskilde konsultens behov av kompetensutveckling.

Underlaget utgör även ett stöd vid Acceptus planeringsdagar som genomförs två gånger per år för att planera företagets fortsatta arbete i enlighet med kunders behov för att uppnå kundnytta.

Sammanfattningsvis utgör detta ett systematiskt förbättringsverktyg som fokuserar på pågående och presumtiva kunders behov.

Genom att Acceptus får återkoppling efter varje avslutat uppdrag kan vi också mäta våra kunders nöjdhet gällande våra konsulter.

Corporate Social Responsibility

Att företag tar sitt samhällsansvar, Corporate Social Responsibility - CSR, blir alltmer uppmärksammat. Den bakomliggande idén är att företag ska ge tillbaka till samhället på något sätt. Framförallt ska ett företag ta ansvar för sin påverkan på samhället ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

QUL - Qvalitet, Utveckling och Ledarskap

För att Acceptus samhällsansvar ska vara långsiktigt är det integrerat i vår affärsmodell. Med hjälp av företagarnas riktlinjer för en miljöpolicy bedrivs ett strukturerat arbete som minimerar negativ miljöpåverkan. Acceptus arbetar med kvalitetssäkrad rekrytering och följer även kvalitetsledningsinstrumentet QUL - Qvalitet, Utveckling och Ledarskap.  

Acceptus är medlem i SIS TK 513, nätverket för ISO 10667. 
På Acceptus är medarbetarnas kompetens företagets största resurs, vilket bidrar till företagets hållbarhet.

Acceptus engagemang i samhället

Utifrån att företaget ska ge tillbaka till samhället engagerar sig Acceptus genom donationer, utbildning och stöd inom ledarskap, Cherie Blair foundation for women samt miljöarbete.

Välkommen att kontakta Anette Cederberg för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.