Skip to main content

Förstärkning av beredskap inom hälso- och sjukvården på Vitalis 2024

Mitt starkaste intryck från dagens evenemang på Vitalis 2024 var betoningen på beredskap och robusthet inom hälso- och sjukvården, oavsett om det gäller, kris eller krig. Fokus låg särskilt på ledningsförmågan och behovet av att kunna mobilisera samverkan mellan olika aktörer, inklusive näringslivet, i händelse av kris eller krig. Föredragen lyfte fram värdefulla erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina som vi kan dra lärdomar av.

Nyckelinsikter och Lärdomar:

  • Effektiv Byråkrati i Nödlägen: Myndigheter måste kunna hantera byråkratin bättre under nödläges situationer för att säkerställa snabba och effektiva åtgärder.
  • Alternativa Kommunikationsmetoder: Vid kris kan vi inte alltid räkna med digitala beställningar. Därför måste vi vara förberedda på att använda telefon eller till och med fax för att göra beställningar.
  • Standardisering av förbrukningsartiklar: Förbrukningsartiklar behöver standardiseras i satser eller paket för att underlätta snabb distribution och användning.
  • Helhetssyn på Vårdkedjor: Vi måste tänka i vårdkedjor, där varje del av vården hänger samman och bidrar till en effektiv helhet.
  • Långsiktiga avtal med leverantörer: Det kommer att behövas uppbyggda lager och längre avtalstider med leverantörer för att säkerställa tillgången på nödvändiga resurser under längre perioder.
  • Hantera splitterskador: Skador orsakade av splitter är vanliga i krig och kräver specifik kunskap för behandling. Det är viktigt att hälso- och sjukvården är förberedd på att ge adekvat vård till drabbade.

"Vi på Acceptus hade möjligheten att delta på fältsjukhuset i Älvsjö under pandemin. Trots begränsningarna var det en lärorik erfarenhet. Jag hoppas att man kan utvärdera användningen av förbrukningsartiklar och annat material som packades upp från olika förråd för att dra lärdom inför framtiden."

Anette Cederberg

VD, Acceptus

Kontakta Anette Cederberg


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss