Kontigo Care inleder samarbete med Acceptus

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) inleder samarbete med konsultbolaget Acceptus AB för samarbete rörande införande av e-hälso-plattformen Previct till svensk regional och kommunal beroendevård. 

Previct finns idag i 110 svenska kommuner och ett mindre antal regionala beroendecenter. Varje kommun nyttjar i genomsnitt mellan 4-5 Previctlicenser samtidigt som vi uppskattar att ett genomsnitt närmare 20 licenser sannolikt speglar det faktiska behovet i förhållande till antalet invånare med behov av missbruksvård enligt nationell statistik.

”Vi ser att det krävs andra insatser och kompetenser för att breddinförande av digitala vårdtjänster ska ta fart. Det som saknas i många organisationer är en plan för breddinförande och bestående förändringsarbete vid implementering av digitala vårdtjänster” säger Kontigo Care’s VD Ulf Kindefält.

Acceptus är ett konsultbolag som stödjer företag och organisationer inom hälsa, vård och omsorg. Acceptus har kunskap och erfarenhet av verksamhetsnära utveckling, som omfattar funktionell kravställning, förändringsledning, utbildning, implementering av digitala tjänster och journalsystem.

”Detta är ett viktigt samarbete för att accelerera och skala upp implementeringen inom svensk beroendevård” fortsätter Ulf Kindefält.

”Vi ser möjligheten att uppnå ett hållbart införande av digitala tjänster. Samarbetet bygger på att respektive part fokuserar på det man är bäst på. Implementering handlar om ledarskap och att förändra arbetssätt för att uppnå full potential av en digital tjänst.” säger Acceptus VD Anette Cederberg

Initialt kommer samarbetet fokuseras till ett mindre antal utvalda kommuner för att successivt fördjupa samarbetet och på sikt standardisera införandeplaner för majoriteten av Bolagets befintliga och kommande kunder på den svenska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80 eller Anette Cederberg, Verkställande direktör på Acceptus AB tel: +46( 0)73 503 90 90

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.