Skip to main content

Del 3

Interimschefen som förändringsledare för en lärande organisation

En interimschef har en rik bank av erfarenheter att ösa ur, vilket gör dem ovärderliga som förändringsledare. Deras tidigare erfarenheter fungerar som en kompass, vilket ger insikt i hur liknande situationer har hanterats tidigare och hur man bäst kan agera nu.

Nyckelkomponenter i en lärande organisation

Erfarenhetsbaserat lärande: Att arbeta med fiktiva ”case” innebär att träna hjärnan i fantasin, med verkliga case som interimschefen har varit med om ökar möjligheten till ett aktivt lärande. Interimschefen använder sina tidigare erfarenheter som fallstudier och kan på så vis delta i att stimulera aktivt lärande inom organisationen

Reflektion och anpassning: Genom att kontinuerligt titta tillbaka och reflektera över tidigare erfarenheter kan organisationen snabbt anpassa sig till nya utmaningar. Denna reflekterande praxis förkortar tiden det tar att genomföra förändringar.

Förändringsstabilitet genom ständigt lärande: Genom att vara i ett konstant tillstånd av lärande och förändring, skapar organisationen en stabil grund för framtida förändringar. Detta kallas förändringsstabilitet, vilket innebär att organisationen blir bättre rustad att hantera förändringar kontinuerligt.

Driva förändring med fokus och energifördelning

Ett exempel på hur en adaptionskurva kan användas som stöd för att driva förändring är genom att fokusera på dem som är mest intresserade och engagerade i början av förändringsprocessen – de tidiga användarna. Genom att först rikta energi och resurser mot dessa individer, kan deras positiva erfarenheter användas som bevis för de som är mer tveksamma, de sena användarna. Detta skapar en dominoeffekt där fler och fler i organisationen kommer ombord när de ser att förändringen fungerar.

Vetenskapligt stöd

Viktoria Rubin, verksam vid Stockholms universitet, bekräftar interimschefens viktiga roll som möjliggörare för att bygga en lärande organisation. Deras unika position och erfarenhet gör dem till nyckelspelare i att skapa en kultur av ständigt lärande och adaptiv förändring.

Interimschefen är således inte bara en temporär lösning, utan en katalysator för långsiktig förändring och utveckling inom en organisation. Deras erfarenhet och insikter bidrar till att skapa en dynamisk och lärande kultur som ständigt anpassar sig och växer med tiden.

Del 4 >

Kontakta oss