Referensuppdrag | Interimschef

Referensuppdrag inom primärvård

Verksamhetschef privat vårdcentral, Stockholm

 • Chefsansvar för alla yrkeskategorier på vårdcentralen inklusive inhyrda läkare och psykoterapeuter, cirka 25 medarbetare.
 • Personalvårdande arbete och utveckling av medarbetarskap och grupputveckling.
 • Planering för kommande omorganisation.
 • Budgetansvar och ansvar för kontakt med landstingets beställare.
 • Ansvar för överlämning av hemsjukvården. 

Verksamhetschef privat vårdcentral, Stockholm

 • Verksamhetschef för en vårdcentral med husläkarmottagning, barnavårdscentral, hemsjukvård samt psykosocialt team.
 • Chefsansvar för alla yrkeskategorier inklusive inhyrda läkare och sjuksköterskor, cirka 40 medarbetare.
 • Rekrytering inom alla yrkeskategorier. Personalvårdande arbete och utveckling av medarbetarskap.
 • Nulägesanalys över verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och effektivitet för att identifiera styrkor och svagheter.
 • Verkställande av nödvändiga åtgärder för en bättre kvalitet i arbetsmiljö.

Verksamhetschef privat vårdcentral, Stockholm

 • Vårdcentral med cirka 35 medarbetare.
 • Driva och utveckla verksamheten enligt verksamhetens riktlinjer samt enligt ingånget vårdavtal.
 • Personalen består av läkare, sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, BVC-personal, undersköterskor, receptionister, psykologer och psykoterapeuter samt administratörer.
 • Övergripande ansvar för personal, arbetsmiljö och budget. Att leda ledningsgruppen bestående av biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare.
 • I uppdraget ingick också att tillsammans med verksamhetsutvecklare bygga upp hemsjukvårdsverksamheten.

Verksamhetschef Primärvård 

 • Vårdcentral med 15 medarbetare.
 • Chefsansvar för distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, PTP-psykolog, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och receptionist.
 • Ansvar för verksamhet, ekonomi, budget och resultatuppföljning.
 • Ansvar för bemanning, rekrytering, medarbetarsamtal, rehabilitering, lönesättning och daglig operativ arbetsledning.
 • Medicinskt ansvarig för verksamheten tillsammans med Medicinskt Ansvarig Läkare (MAL).

Referensuppdrag inom akutvård

Specialistläkarchef universitetssjukhus i Stockholm

 • Tillsammans med vårdenhetschef (VEC) samordna och koordinera vårdinnehåll och medicinskt omhändertagande på akutmottagningen.
 • Personalansvar för specialistläkare på akutmottagningen.
 • Schemaläggning, arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete.

Vårdenhetschef klinik, akutsjukhus i Stockholm

 • Personalansvar för 33 medarbetare
 • Leda det dagliga operativa arbetet på kliniken
 • Ingick i projektgruppen för överflyttning av klinik från ett annat sjukhus till akutsjukhusets klinik.
 • Planera och kartlägga överflyttning av avdelningen samt planera av arbetet framåt.
 • Skapa nya rutiner och hitta nya nätverk på sjukhuset för ett bra och utvecklande patientarbete.
 • Planera och genomföra nyöppnade av en vilande dagvårdsenhet.

Avdelningschef på universitetssjukhus i Stockholm

 • Ansvar för personal, produktion och arbetsmiljö inom neurologisk akutvårdsenhet samt dagvård.
 • 60 medarbetare inom yrkeskategorin sjuksköterskor, undersköterskor och kökspersonal.
 • Medverka i sjukhusets ledningsgrupp.
 • Vara delaktig i implementeringen av en ny organisation.
 • Driva god vårdkvalité med stort patientfokus, värna om en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal.
 • I uppdraget ingick att säkerställa ledarskapet i väntan på ordinarie chef.

Enhetschef universitetssjukhus i Stockholm

 • Ansvara för det operativa arbetet för 20 medarbetare med cirka 9 000 patientbesök per år.
 • Driva förbättring och förändringsarbete utifrån klinkens övergripande mål och visioner. 

Referensuppdrag inom kommunal vård och omsorg

Verksamhetschef privat vård-och omsorgsboende i Stockholm

 • Totalansvar för verksamhet med 123 lägenheter och cirka 120 anställda.
 • Chef för två enhetschefer samt all legitimerad personal.
 • Ansvar för ekonomi, kvalitetsarbete, samverkan och externa samarbetspartners.
 • Säkerställande och uppföljning av företagets arbetssätt och rutiner.
 • Uppföljningar mot uppdragsgivaren.
 • Deltog i företagets verksamhetschefsgrupp.
 • Medverkade i rekrytering av nya enhetschefer.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.