Interimschef | Kundcase

Uppbyggnad av Älvsjö sjukhus under Covid-19 pandemin

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning att medverka vid uppbyggnaden av Älvsjö sjukhus med anledning av covid-19-pandemin.

Uppdraget

Uppdraget var ett interimschefsuppdrag under perioden mars 2020-maj 2020 där fokus var att rekrytera, bemanna, utbilda och leda arbetet för de medarbetare som rekryterades till tjänstgöring på Älvsjö sjukhus. I uppdraget ingick att ta fram rutiner och arbetssätt för att ta emot och utbilda medarbetare som skulle verka i en miljö långt från det man tidigare varit van vid.  

Syfte

Acceptus ingick som en av många parter i den projektgrupp som hade till uppgift att bygga upp Älvsjö sjukhus för att göra det möjligt att ta emot patienter med covid-19. I samband med den ökade spridningen i Europa kom det larm om att det fanns stor risk att även Sverige skulle drabbas av en snabb spridning av coronaviruset, vilket skulle ställa mycket stora krav på sjukvårdens resurser. Ett beslut togs att det skulle säkras en utbyggnad av vårdplatser för att göra det möjligt att ta emot en stor anstormning av patienter som var i behov av Covid-19-vård. Acceptus del i detta var bland annat att ha interimschefer på plats.


Verksamhetschef inom hemsjukvården privat företag i Stockholm

Efter att ordinarie chef avslutat sin anställning fanns behov av en interimslösning i verksamhetschefsrollen under tiden man rekryterade. Stor vikt lades vid att rekrytera i lugn och ro för att hitta rätt kandidat och under den tiden ha en interimschef på plats för att skapa arbetsro och bibehålla effektivitet och utveckling.

Uppdraget

Att under perioden oktober 2019-juli 2020 verka som verksamhetschef med fem underställda chefer i ett hemsjukvårdsföretag i Stockholm. Under uppdragstiden drabbades Sverige och i synnerhet Stockholm hårt av covid-19, varför arbetet under stor del fick inriktas på att ta fram arbetssätt och rutiner för pandemi-och virushantering. I det ingick förstås att stötta medarbetare och skapa trygghet i en för alla oviss och orolig situation.

Syfte

Att bibehålla stabilitet och arbetsro samt driva utveckling i de olika enheterna som ligger under verksamhetschefen under tiden man rekryterade. Tillsammans med stödfunktioner som HR och kvalitetschef ta fram rutiner och riktlinjer för att ytterligare utveckla verksamheten. Parallellt med detta ansvara för en ekonomi i balans, arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar samt förstås ett närvarande ledarskap för alla medarbetare.


Verksamhetschef privat vårdcentral i Sörmland

Efter att ordinarie chef valt att avsluta sitt chefsförordnande och återgå till kliniskt arbete fanns behov av en interimschef under tiden man rekryterade.

Uppdraget

Att under perioden november 2018 - april 2019 verka i rollen som verksamhetschef, med ansvar för personal, ekonomi, verksamhetsplanering, uppföljning, rapportering och kontakter med ledningen och Region Sörmland. Som verksamhetschef inom koncernen deltar du i och tar stort ansvar för det budgetarbete som genomförs på hösten. Under hösten gjordes också ett arbetsmiljöarbete med bland annat medarbetarsamtal och skyddsronder. Personalen består av läkare, distriktssköterskor, leg. Sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, samordnare och kökspersonal. På vårdcentralen är cirka 9500 patienter listade och verksamheten styrs av Hälsovalet i Region Sörmland.

Syfte

Förutom det övergripande chefsansvaret under rekryteringstiden innebar uppdraget också att verka för en god arbetsmiljö och ett bättre teamarbete över professionsgränserna.


Organisationsöversyn funktionshinderområdet i en kommun i Kronoberg

Under perioden juni 2019-december 2019 pågick arbetet med en organisationsöversyn av funktionshinderområdet i kommunen. En interimschef från Acceptus verkade i rollen som verksamhetschef med det övergripande ansvaret för 7 underställda chefer, 5 administratörer samt 7 medarbetare inom rehab: arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Uppdraget

Uppdraget handlade delvis om att sätta en struktur för att minska dubbelarbete och tydliggöra roller och ansvar. Förutom ansvar för organisationsöversynen ansvarade konsulten för organisationens budget med fokus på ekonomi i balans, arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar samt i övrigt sedvanliga chefsuppgifter. I uppdraget ingick också att leda ledningsgruppens arbete.

Syfte

Att se över organisationen inom funktionshinderområdet för att ge chefer förutsättningar för att kunna utföra ett mer strategiskt chefs- och ledarskap. Syftet med uppdraget var också att tillsammans med underställda chefer se över ekonomin för att sänka kostnader i organisationen.


Enhetschef stort hemtjänstområde i kommun i Storstockholm

Efter att ordinarie chef avslutat sin anställning fanns behov av en tillfällig verksamhetschef under tiden man rekryterade. Kommunen har vid flera tillfällen anlitat Acceptus för interimschefstränster utifrån det ramavtal vi har med kommunen. .

Uppdraget

Enhetschef/interimschef för ett stort hemtjänstområde i en kommun, inklusive kommunens nattpatrull. Personalansvar för 43 fast anställda medarbetare samt 20 vikarier och en biträdande enhetschef i yrkesrollerna undersköterskor och vårdbiträden.

I uppdraget ingick att säkerställa optimal bemanning med effektiv schemaplanering med fokus på att minska antal vikarier samt minska sjukfrånvaron. Under uppdragstiden tillkom uppdraget att byta hemtjänstlokaler, där risk- och konsekvensanalys som underlag för handlingsplan togs fram. Planering, förhandling, flytt, installation och förändring av arbetssätt genomfördes. Övertagande av nattpatrull för hela kommunen tillkom under uppdragstiden.

I uppdraget ingick också att samordna och ansvara för att arbeta fram riktlinjer för att kvalitetssäkra kommunens biståndsbedömning.

Syfte

Förutom den dagliga ledningen av arbetet utvärdera vilken ledning/vilka roller som hemtjänstenheten behövde för att klara uppdraget, samt att införa daglig styrning och införa taggar/etiketter med det övergripande målet att hålla budget i balans.


Kurs i förändringsledning för mellanchefer på Stiftelsen Vänner till Pauvres Honteux

Stiftelsen stod inför en rad förändringar och det fanns ett stort behov av att få träna på och lära sig att leda förändring. Acceptus utbildning i  förändringsledning fokuserar på praktiska färdigheter och teoretisk kunskap för att kunna möta människors olika sätt att hantera förändringar. Under kursen används ett simuleringsverktyg/en metod som heter Wallbreakers, där kursdeltagaren på ett mycket konkret sätt får träna på att leda i förändring.

Uppdraget

Att under en heldag i februari 2020 utbilda 12 mellanchefer inom stiftelsen i förändringsledning.

Syfte

För att som chef och ledare kunna genomföra ett bestående förändringsarbete behöver man känna sin grupp och förstå reaktioner och människors olika motstånd till förändring. Genom metoden fick mellancheferna träna på situationer som kan uppstå bland medarbetare under en förändring utifrån ett fiktivt case. Efter kursdagen hade cheferna med sig ett antal strategier att använda sig av i det dagliga arbetet.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.