Digitalisering och e-hälsa | Kundcase

Uppbyggnad av Älvsjö sjukhus under Covid-19 pandemin

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, att medverka på Älvsjö sjukhus med anledning av covid-19-pandemin.

Projektet

Acceptus ingick som en av många parter i den projektgrupp som hade till uppgift att bygga upp Älvsjö sjukhus för att göra det möjligt att ta emot patienter med covid-19. I samband med den ökade spridningen i Europa kom det larm om att det fanns stor risk att även Sverige skulle drabbas av en snabb spridning av coronaviruset, vilket skulle ställa mycket stora krav på sjukvårdens resurser. Ett beslut togs att det skulle säkras en utbyggnad av vårdplatser för att göra det möjligt att ta emot en stor anstormning av patienter som var i behov av Covid-19 vård.

Syfte

Uppdraget var tydligt och tempot var högt med anledning av den oro som fanns vid tillfället med kurvor som pekade brant uppåt för ökad spridning av covid-19 i Sverige. Jämförelsen gjordes med utgångspunkt från vad som hände i andra länder. Acceptus fick förfrågan och tecknade ett avtal med RSSL om interimschefer och IT resurser med HR för personal, bemanning och utbildning. Förfrågan och avtal gällde även IT-chef för att säkra IT-infrastrukturen samt att göra vårdinformationssystemet TakeCare tillgängligt.


Behandlingsplattformen Stöd och behandling

Under perioden 2013–2015 pågick utveckling av behandlingsplattformen Stöd och behandling. Arbetet bedrevs i projektform i samverkan med deltagre från samtliga 21 regioner. Målsättningen var att utveckla en plattform som gjorde det möjligt för regioner att erbjuda patienter möjligheten till internetbaserat stöd och behandling. April 2015 överlämnades projektet till förvaltning.

Projektet

Projektet utgick från agil utveckling med scrum som metodik för systemutveckling. Fördelen gav möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. Istället för en redan framtagen kravspecifikation, utgick arbetet från en prioriterad lista med önskemål som kunde omprioriteras under projektets gång och nya önskemål läggas till. Projektet omfattade även att ta fram riktlinjer för upphandling och immateriella rättigheter.

Syfte

Att göra det möjligt för regioner, och så småningom kommuner, att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via internet som ett komplement eller i samband med reguljär vård.


Min vårdplan via 1177.se

Efter ett pilotprojekt 2018 med en elektroniskt tillgänglig Min vårdplan via 1177.se i plattformen Stöd och behandling, genomfördes en utvärdering som visade på en rad fördelar. Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator och kan besvara formulär och se instruerande filmer. Beslut togs om fortsatt utveckling i kombination med fortsatt införande. Införandet påbörjades under 2019 och är pågående under 2020 på flera håll i landet.

Projektet

Personal som deltog i pilotprojektet såg fördelen i att kunna ge individanpassad information med möjlighet att kommunicera digitalt via meddelandefunktion. Även patienten uppskattade den möjligheten. Arbetet utgår från att sammanställa informationsmaterial som anpassas till formen för digital kommunikation.

Syfte

Att tillsammans med ansvariga inom nationell och regional cancervård stödja arbeta i att ta fram informationsmaterial och planera för ett införande av en elektronisk tillgänglig Min vårdplan 1177.se via plattformen Stöd och behandling.


Uppbyggnad av Älvsjö sjukhus under Covid-19 pandemin

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, att medverka på Älvsjö sjukhus med anledning av covid-19-pandemin.

Projektet

Acceptus ingick som en av många parter i den projektgrupp som hade till uppgift att bygga upp Älvsjö sjukhus för att göra det möjligt att ta emot patienter med covid-19. I samband med den ökade spridningen i Europa kom det larm om att det fanns stor risk att även Sverige skulle drabbas av en snabb spridning av coronaviruset, vilket skulle ställa mycket stora krav på sjukvårdens resurser. Ett beslut togs att det skulle säkras en utbyggnad av vårdplatser för att göra det möjligt att ta emot en stor anstormning av patienter som var i behov av Covid-19 vård.

Syfte

Uppdraget var tydligt och tempot var högt med anledning av den oro som fanns vid tillfället med kurvor som pekade brant uppåt för ökad spridning av covid-19 i Sverige. Jämförelsen gjordes med utgångspunkt från vad som hände i andra länder. Acceptus fick förfrågan och tecknade ett avtal med RSSL om interimschefer och IT resurser med HR för personal, bemanning och utbildning. Förfrågan och avtal gällde även IT-chef för att säkra IT-infrastrukturen samt att göra vårdinformationssystemet TakeCare tillgängligt.


Behandlingsplattformen Stöd och behandling

Under perioden 2013–2015 pågick utveckling av behandlingsplattformen Stöd och behandling. Arbetet bedrevs i projektform i samverkan med deltagre från samtliga 21 regioner. Målsättningen var att utveckla en plattform som gjorde det möjligt för regioner att erbjuda patienter möjligheten till internetbaserat stöd och behandling. April 2015 överlämnades projektet till förvaltning.

Projektet

Projektet utgick från agil utveckling med scrum som metodik för systemutveckling. Fördelen gav möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. Istället för en redan framtagen kravspecifikation, utgick arbetet från en prioriterad lista med önskemål som kunde omprioriteras under projektets gång och nya önskemål läggas till. Projektet omfattade även att ta fram riktlinjer för upphandling och immateriella rättigheter.

Syfte

Att göra det möjligt för regioner, och så småningom kommuner, att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via internet som ett komplement eller i samband med reguljär vård.


Min vårdplan via 1177.se

Efter ett pilotprojekt 2018 med en elektroniskt tillgänglig Min vårdplan via 1177.se i plattformen Stöd och behandling, genomfördes en utvärdering som visade på en rad fördelar. Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator och kan besvara formulär och se instruerande filmer. Beslut togs om fortsatt utveckling i kombination med fortsatt införande. Införandet påbörjades under 2019 och är pågående under 2020 på flera håll i landet.

Projektet

Personal som deltog i pilotprojektet såg fördelen i att kunna ge individanpassad information med möjlighet att kommunicera digitalt via meddelandefunktion. Även patienten uppskattade den möjligheten. Arbetet utgår från att sammanställa informationsmaterial som anpassas till formen för digital kommunikation.

Syfte

Att tillsammans med ansvariga inom nationell och regional cancervård stödja arbeta i att ta fram informationsmaterial och planera för ett införande av en elektronisk tillgänglig Min vårdplan 1177.se via plattformen Stöd och behandling.


Ledningsstöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjöd som nationell aktör stödjande insatser i samband med breddinförande av plattformen Stöd och behandling. Andra stödjande insatser som erbjöds var genomgång av juridiska förutsättningar med fördjupning inom området immateriella rättigheter samt genomgång av regelverket i samband med upphandling av program i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LoU).

Uppdraget

Ledningsstöd pågick under 2017–2018 och totalt deltog sju regioner. Upplägget bestod av två halvdagars workshop. SKR faciliterade workshopen tillsammans med deltagare från lednings, utvecklings och verksamhetsnivå. Målsättningen med workshopen var att ta fram nuläget i arbetet med Stöd- och behandlingsplattformen i regionen, för att jämföra med det önskade läget. Genom att arbeta via en GAP-analys identifierades gapet mellan nuläget och det önskade läget för att kunna påbörja ett breddinförande av tjänsten.  

Syfte

Syftet var att ge stöd i planeringen inför ett breddinförande av Stöd och behandling. Arbetet i workshopen skapade samsyn mellan deltagande enheter, nivåer och personer som deltog. Workshopen var uppskattad och majoriteten kommenterade vikten av att arbeta tvärprofessionellt för att uppnå ett lyckat breddinförande.

Förväntat resultat

Att workshopen skulle bidra till ökad kunskap om plattformen Stöd- och behandling och dess användningsområde, samt att deltagarna delade bilden av hur och vad som behövde genomföras för att det fortsatta implementeringsarbetet inför ett breddinförande skulle få ett genomslag i hela regionen.


Stöd för Rätt sjukskrivning

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) ingår i villkor 5 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess 2020”. Projektet har pågått sedan 2014 och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför arbetet i samverkan med Inera AB. Läs mer "Stöd för rätt sjukskrivning"

Projektet

SRS är ett projekt som har utrett, utvecklat och testar ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen.

Syfte

Målet med projektet och SRS bedömningsstöd är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigt ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning (över 90 dagar) och de som har behov av rehabiliteringsinsatser eller andra åtgärder för att få tillbaka sin arbetsförmåga.


Uppdrag för Pfizer

Under 2018 och 2019 arbetade Acceptus medicinska copywriter med textuppdrag för läkemedelsföretaget Pfizer, på den svenska marknaden.

Uppdragen

Uppdragen innefattade dels översättning från engelska till svenska av farmakologiska texter och sjukdomstexter dels copywriting av svenska texter. Olika texter skrevs för olika målgrupper; patient och profession.

Ett flertal uppdrag var inriktade på sökmotorsoptimering, SEO - Search Engine Optimization. Acceptus medicinska copywriter är sjuksköterska med utbildning inom journalistik.

Syfte

Syftet med uppdragen var att tillgängliggöra forskningsbaserade svenska informationstexter om specifika läkemedel och sjukdomar och att genom SEO få patienter och läkare att enkelt hitta rätt information på den svenska sajten för läkemedelsföretaget Pfizer.

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.