Digitalisering och e-hälsa | Kundcase

Uppbyggnad av Älvsjö sjukhus under Covid-19 pandemin

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, att medverka på Älvsjö sjukhus med anledning av covid-19-pandemin.

Projektet

Acceptus ingick som en av många parter i den projektgrupp som hade till uppgift att bygga upp Älvsjö sjukhus för att göra det möjligt att ta emot patienter med covid-19. I samband med den ökade spridningen i Europa kom det larm om att det fanns stor risk att även Sverige skulle drabbas av en snabb spridning av coronaviruset, vilket skulle ställa mycket stora krav på sjukvårdens resurser. Ett beslut togs att det skulle säkras en utbyggnad av vårdplatser för att göra det möjligt att ta emot en stor anstormning av patienter som var i behov av Covid-19 vård.

Syfte

Uppdraget var tydligt och tempot var högt med anledning av den oro som fanns vid tillfället med kurvor som pekade brant uppåt för ökad spridning av covid-19 i Sverige. Jämförelsen gjordes med utgångspunkt från vad som hände i andra länder. Acceptus fick förfrågan och tecknade ett avtal med RSSL om interimschefer och IT resurser med HR för personal, bemanning och utbildning. Förfrågan och avtal gällde även IT-chef för att säkra IT-infrastrukturen samt att göra vårdinformationssystemet TakeCare tillgängligt.


Behandlingsplattformen Stöd och behandling

Under perioden 2013–2015 pågick utveckling av behandlingsplattformen Stöd och behandling. Arbetet bedrevs i projektform i samverkan med deltagre från samtliga 21 regioner. Målsättningen var att utveckla en plattform som gjorde det möjligt för regioner att erbjuda patienter möjligheten till internetbaserat stöd och behandling. April 2015 överlämnades projektet till förvaltning.

Projektet

Projektet utgick från agil utveckling med scrum som metodik för systemutveckling. Fördelen gav möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. Istället för en redan framtagen kravspecifikation, utgick arbetet från en prioriterad lista med önskemål som kunde omprioriteras under projektets gång och nya önskemål läggas till. Projektet omfattade även att ta fram riktlinjer för upphandling och immateriella rättigheter.

Syfte

Att göra det möjligt för regioner, och så småningom kommuner, att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via internet som ett komplement eller i samband med reguljär vård.


Min vårdplan via 1177.se

Efter ett pilotprojekt 2018 med en elektroniskt tillgänglig Min vårdplan via 1177.se i plattformen Stöd och behandling, genomfördes en utvärdering som visade på en rad fördelar. Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator och kan besvara formulär och se instruerande filmer. Beslut togs om fortsatt utveckling i kombination med fortsatt införande. Införandet påbörjades under 2019 och är pågående under 2020 på flera håll i landet.

Projektet

Personal som deltog i pilotprojektet såg fördelen i att kunna ge individanpassad information med möjlighet att kommunicera digitalt via meddelandefunktion. Även patienten uppskattade den möjligheten. Arbetet utgår från att sammanställa informationsmaterial som anpassas till formen för digital kommunikation.

Syfte

Att tillsammans med ansvariga inom nationell och regional cancervård stödja arbeta i att ta fram informationsmaterial och planera för ett införande av en elektronisk tillgänglig Min vårdplan 1177.se via plattformen Stöd och behandling.


© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.