Konsulter inom e-hälsa

Acceptus konsulter har lång erfarenhet av kravställning, utveckling och implementering av e-hälsa och förändringsarbete inom vård och omsorg.

Hyr konsult inom e-hälsa

E-hälsa - Konsulter inom vård och omsorg


Acceptus erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom området digitalisering och e-hälsa. Vi har kunskap och erfarenhet i funktionell kravställning, projekt- och förvaltningsledning i hur plattformar och journalsystem utvecklas och implementeras. Vi skapar tillsammans med leverantör, berörd organisation och verksamheten förutsättningar för ett hållbart införande. Vi är en leverantörsoberoende part med erfarenhet av majoriteten av marknadens journalsystem.

Utgångspunkt och målsättning i en organisation som arbetar med införande av e-tjänster handlar om att effektivisera vårdarbetet i syfte att ge patienten möjlighet till delaktighet och ökad tillgänglighet. För att nå målet måste politiker, sjukhusledning och chefer på alla nivåer vara med och förstå hur organisation och verksamhet hänger ihop. Alla måste också förstå sin roll i organisationen i förhållande till helheten, vilket är en förutsättning för lyckad implementering. Implementering handlar om 10 % teknik och 90 % arbetssätt.

Tillsammans med representanter från alla nivåer i organisationen gör vi en analys. Analysen ska tydliggöra rollfördelning och målsättningen med implementeringen, vilka nyttoeffekter som förväntas uppnås, att det är förberett för drift, support och förvaltning. Allt detta är förutsättningar för en effektivare vård och omsorg som frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten.

Johanna Severin
Affärsområdeschef
digitala vårdtjänster och e-hälsa

Kontakta Johanna

Programledare

Acceptus arbetar i programledarrollen med att planera, driva och leda programkontor med en portfölj med flertalet ingående projekt. Vi stödjer arbetet i allt från förstudie, uppstart, genomförande, implementering, samt överlämning till förvaltning och linjeorganisation. Vi är väl förtrogna med projektmodeller och förvaltningsmodeller som används inom vårdsektorn. Vår sjukvårdsbakgrund med kunskap och erfarenhet av hur vården fungerar är en viktig komponent i samspelet med vårdens aktörer för att uppnå fastställda mål.

Projektledare

Acceptus har gedigen kunskap och erfarenhet av att leda projekt i vårdsektorn. Våra erfarenheter sträcker sig från funktionell kravställning av nya IT-system och e-tjänster, till införande och implementering av journalsystem. Inför implementeringsfasen analyseras arbetsprocessen. Vi leder det praktiska genomförandet och identifierar möjligheter till förbättrade arbetsflöden på ett strukturerat sätt. Allt arbete sker i samspel med verksamheten. 

Medicinsk copywriter – för vård och life science

Inom life science-området, i medicinska stödsystem för professionen, och i internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, arbetar vi utifrån sjuksköterskekompetens och redaktionell kompetens. Vi kvalitetssäkrar innehåll, identifierar informationsluckor och skapar samstämmighet inom systemet självt. Vi anpassar språk och tonalitet till aktuell målgrupp för att texten ska fylla sin avsedda funktion. Vi har lång erfarenhet från medicinskt redaktionellt arbete med Rådgivningsstödet 1177, för Vårdguiden på telefon.

Verksamhetskonsult

Acceptus verksamhetskonsulter kan i rollen som förvaltningsledare och tjänsteförvaltare styra och etablera förvaltning. Vi säkrar användarstöd och upprättar förvaltningsplaner inklusive budget, etablerar rutiner, och säkrar förvaltningsbarhet av aktuell tjänst. Oavsett vilken verksamhet det gäller, exempelvis vårdcentral, mottagning, sjukhusklinik eller kommunal verksamhet kan vi erbjuda en kvalificerad verksamhetskonsult. Verksamhetskonsulten är navet mellan leverantör av tjänsten och dig som kund.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.