Medicinska stödsystem för patientsäkerheten

Allt vårt arbete med medicinska stödsystem bygger på medicinsk korrekthet, noggrann struktur och användarvänlighet med fokus på patientsäkerhet.

I medicinska stödsystem för professionen, och internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, arbetar vi både medicinskt och redaktionellt baserat på sjuksköterskekompetens och journalistisk utbildning. Kompetenser inom båda områden är grundläggande för att kunna kvalitetssäkra innehåll, identifiera informationsluckor och skapa samstämmighet inom systemet självt. Det är också en förutsättning för att bevara patientsäkerheten och för att skapa struktur med rätt språk och tonalitet för målgruppen.

En medicinsk redaktör från Acceptus, med lång erfarenhet av nationellt medicinskt redaktionellt arbete, är väl förtrogen med medicinska termer och begrepp. Det är avgörande för hur svårbegripliga ord eller händelseförlopp kan förenklas språkligt utan att innebörden av informationen förändras.

Den medicinska redaktören använder kritiskt tänkande för samstämmighet i stora textmängder som ska struktureras, göras lättillgängliga och användarvänliga.

Den medicinska redaktören ombesörjer också att viktig medicinsk information inte går förlorad och identifierar även eventuella utökningsbehov av texten för att den ska fylla sin avsedda funktion.

Erfarenhet av olika medicinska stödsystem

Acceptus har gedigen erfarenhet från medicinskt redaktionellt arbete för det symtombaserade Rådgivningsstödet 1177, för Vårdguiden på telefon.

Vi har också utfört redaktionellt arbete med medicinskt innehåll i Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, för primärvården, som stöd i patientmötet.

Vi arbetar även i uppdrag med internetbaserade stöd- och behandlingsprogram för olika målgrupper inom vård och omsorg.

Välkommen att kontakta Hans Cederberg för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.