Informationssäkerhet i vården

Vården omgärdas av juridiska direktiv. Det kan vara allt från patientens rättigheter i vårdkedjan till en vårdgivares skyldighet att följa upp öppnande av journaler.

Informationssäkerhet är ett stort område inom e-hälsa som omfattar exempelvis patientdatalagen, personuppgiftslagen, kontroll av en organisations informationshantering samt riskanalyser av behörighetssystem.

Acceptus och informationssäkerhet

Acceptus arbetar med informationshanteringens praktiska sida, vilket innebär arbete med frågor om vem som ska få vilken information, olika mottagares behov av specifik information samt vilken information som mottagare tagit del av.

Acceptus satsar på e-hälsa genom att utbilda våra redan sjukvårdskunniga konsulter i informationssäkerhet samt juridik. Vi ser e-hälsa och informationssäkerhet som viktig kunskap för att kunna vara en ledande part i vården.

Utbildning minskar risken för överträdelser

Hur information i exempelvis journaler delas har blivit uppmärksammat då flera fall av överträdelser blivit kända. För att förhindra att personer utan behörighet, både inom och utanför den egna organisationen, söker och får fram information de inte har rätt att ta del behövs både utbildning och specifikt IT-hjälpmedel.

Acceptus erbjuder följande utbildningar:

  • Patientdatalagen, PDL. Utbildningen är framtagen tillsammans med CSTC, Centrum Samverkan TakeCare.
  • Systematisk Automatiserad Logganalys, SALA. Det är ett hjälpmedel som på ett systematiskt sätt kontrollerar och följer upp den egna verksamhetens informationshantering och journalslagningar i TakeCare.
  • Patientlagen. Lagen infördes januari 2015 och ger patienten en mer långtgående möjlighet till insyn i den vård och behandling man får.

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Informationssäkerhet, Utbildning