Acceptus logotype

Acceptus referensuppdrag

Projektledare

Österåker Kommun

 • Avveckling av två enheter inom hemtjänsten.
 • Övergång från kommunal verksamhet till privat aktör.
 • Koordinering mellan Socialförvaltning, produktionsförvaltning, privata utförare och Arbetsgivarverket.
 • Konsultarbete i övertalighetsprocess - informationsmöten med personal, enhetschefer och ledningsgrupp.

 

Enhetschef

Strängnäs Kommun

 • Interimschef för 115 anställda
 • Arbetsmiljöarbete
 • Handledning av biträdande chefer
 • Förbättringsarbete för anpassning till kundval
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp

Vårdchef

Karolinska Universitetssjukhuset - Centraloperation ANOPIVA kliniken

 • Interimschef för 115 anställda
 • Leder centraloperations ledningsgrupp
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp
 • Projektplanering inför överflyttning till Nya Karolinska

Chefssjuksköterska centraloperation

Karolinska Universitetssjukhuset - Centraloperation på ANOPIVA-kliniken

 • Interimschef för 16 anställda
 • Teamutveckling
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp

Vårdenhetschef

Karolinska universitetssjukhuset - Akutmottagningen Huddinge

 • Interimschef för 50 anställda
 • Flödesarbete enligt LEAN
 • Leda, planera och utveckla omvårdnadsarbetet
 • Rekrytering av ny personal
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp

Förvaltningsledare tandvårdsenheten

Förvaltningsledare Tandvårdsenheten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Att utarbeta Förvaltningsplaner, planera och leda förändringsarbete avseende arbetsprocesser och IT-relaterad utveckling enligt pm3 modellen.

Förvaltningsledare 1177 Vårdguiden

Förvaltningsledare på 1177 Vårdguiden

 • Säkerställa att nyutvecklad produkt blir förvaltningsbar och redo för överlämning till förvaltning
 • Stöd i arbete med att etablera rutiner/riktlinjer och processer enligt krav på Nationella medicinska informationssystem (NMI)
 • Förbereda förvaltning och säkerställa att förvaltning finns på plats vid överlämning

Projektledare IT-tjänster

Projektledare hos leverantör av IT-tjänster till hälso- och sjukvården.

 • Ansvarig för leverantörens leverans av produkter och tjänster i införandeprojekt hos kund med ny installation av journalsystemet TakeCare

Projektledare IT-tjänster till hälso- och sjukvården

Projektledare hos leverantör av IT-tjänster till hälso- och sjukvården.

 • Kartläggning av migreringsprocess ur ett verksamhetsperspektiv
 • Sammanställning av dokumentation och beskrivning av processens loggrapporter

Projektledare förändringskommunikation

Projektledare i kommunikation Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Projektledare för intern förändringskommunikation i stort utvecklingsprojekt med framtagande och genomförande av en vision.

Projektledare kommunikationsstrateg SLL

Projektledare i kommunikation Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Kommunikationsstrateg vid införande av sprututbytesmottagning i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplanering och genomförande av kommunikationsaktiviteter och krishantering.

Projektledare Sjukskrivningsmiljarden

Projektledare i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Verksamhetsstöd för Sjukskrivningsmiljarden i Stockholm.
 • Strategi, planering och genomförande av kommunikativa insatser i vården.

Verksamhetskonsult

Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Ansvar för att redovisa krav i överenskommelsen mellan socialdepartementer och SKL om sjukskrivningsmiljarden. Detta innefattar att formulera en plan för kompetenssatsning inom försäkringsmedicin och en plan för tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen. Dessutom omfattar uppdraget kommunikationsinsatser till läkare inom Stockholms län i sjukskrivningsfrågor.

Kommunikatör

Centrum Samverkan TakeCare, Stockholms läns landsting

 • Samordna och utveckla förvaltningens dialog- och kommunikationsarbete samt fungera som IT-kontaktperson inom Centrum Samverkan TakeCare.

Projektledare nytt intranät

Kommunikationsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Projektledare för införande av nytt intranät. Innebar dels ansvar för integreringsarbetet och dels intern marknadsföring av den nya hemsidan.

Enhetschef röntgenkliniken

Chefssjuksköterska, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Ansvarig för ca 40 medarbetare inom skelett-, thorax- och barnsektionen
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp

Chefssjuksköterska neurologkliniken

Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Interimschef för 34 anställda (sjuksköterskor, undersköterskor, bemanningsassistent, sekreterare)
 • Leda, planera och utveckla omvårdnadsarbetet
 • Arbeta med arbetsmiljöfrågor
 • Bidra till rekrytering av ny personal

 

Projektledare centrum för e-hälsa

Centrum för eHälsa i samverkan, 1177 Vårdguiden

 • Projektet omfattar leverans av en nationell behandlingsplattform för internetbaserat stöd och behandling
 • Ansvar för ett utvecklingsteam bestående av 15 personer
 • Projektgrupp, referensgrupp och styrgrupp

Projektledare kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Intern förändringskommunikation i stort utvecklingsprojekt med framtagande och genomförande av en vision

Enhetschef psykiatri

Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting

 • Ansvarig för Allmän Psykiatrisk mottagning med ca 30 medarbetare
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp

Enhetschef inom e-hälsa

Inom e-hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Interimschef för 15 personer, systemförvaltare och Help-desk personal
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp
 • Rekrytering av ny personal
 • Delaktig i arbetsgrupp för framtagning av informationssäkerhetspolicy

Projektledare kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Kommunikationsstrateg för internkommunikation, ledningskommunikation och verksamhetsstöd inklusive webb och stora event

Förvaltningsledare-IT

Projektledare, CSTC, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Projektledare, kommunikatör gällande utformning av ny hemsida
 • Förvaltningsledare-IT, pm3-modellen
 • Objektspecialist informationssäkerhet, pm3-modellen

Projektledare förvaltningsledare, CSTC

Förvaltningsledare, CSTC, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Informationssäkerhet och Patientdatalagen (PDL) för sammanhållen journalföring, TakeCare
 • Förvaltningsledare införande av pm3-modellen

Projektkoordinator

Forskningssjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm läns landsting

 • Forskningsprojekt inom psykisk ohälsa
 • Sedvanliga projektkoordinatorsuppgifter
 • Forskningssjuksköterska, kliniskt arbete inom primärvården

Enhetschef IT-förvaltningen

Projektledare, IT-förvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Interimschef psykiatriförvaltningen i rollen som enhetschef/projektledare
 • Ansvarig för införande av datajournalsystemet TakeCare

Verksamhetschef

Primärvården, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Interimschef på vårdcentral med uppgift att leda verksamheten under övergången efter försäljningsprocessen till privat regi

Driftchef

Mikrobiologen, Eskilstuna

 • Interimschef med ansvar för 20 personer i ett utvecklings- och förändringsarbete
 • Medlem i klinikens ledningsgrupp
 • Rekrytering av personal

Chefssjuksköterska intensivvården

Intensivvården

 • Interimschef för 60 personer, 2 bitr. chefsjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskor och administrativ personal
 • Rekrytering av ny personal
 • Coach till nyanställd chefsjuksköterska och bitr. chefsjuksköterskor

Projektledare resursteam inom primärvården

Försäkringskassan Uppsala län, Landstinget Primärvården i Uppsala län

 • Samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län
 • Införande av Resursteam inom Primärvården i Uppsala län
 • Pilotprojekt för test av screeninginstrument i samråd med Karolinska Institutet
 • Framtagning av processkarta, kravspecifikation och leverans av IT-stöd

Projektledare rehabiliteringsgarantin

Stockholms läns landsting, Försäkringskassan Stockholms län

 • Samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Landstinget i Stockholms län
 • Rehabiliteringsgarantin steg 1 inom Primärvården i Stockholms län
 • Projektet omfattade även att ta fram en processkarta och samordna införande av IT-stöd

Projektledare samverkansprojekt

Stockholms läns landsting, Försäkringskassan Stockholms län

 • Samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Landstinget i Stockholms län
 • Rehabiliteringsgarantin steg 2 inom Primärvården i Stockholms län
 • Framtagning av processkarta, kravspecifikation och leverans av IT-stöd

Sök